Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

προτεινόμενο μέτρο της Κάρτας με Πλινθίο.


Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κ. Χρ. Παπασωτηρίου επί του τιθέμενου σε δημόσια διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη).Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Ιδιαζόντως Επαχθές το προτεινόμενο μέτρο της Κάρτας με Πλινθίο.


Η ενσωμάτωση του πλινθίου στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων αλλά και ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΟΠΟΥ, όπου ευρίσκεται το πρόσωπο ,το φέρον την κάρτα!!!.


ΕΠΕΙΔΗ η προβλεπομένη ενσωμάτωση πλινθίου (τσιπ) στην κάρτα πολίτη, καθιστώντος ανά πάσα στιγμή εφικτό τον εντοπισμό και την θέση του φέροντος την κάρτα προσώπου μέσα στην Χώρα παραβιάζει την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας


ΕΠΕΙΔΗ ο προτεινόμενος από το Υπουργείο σκοπός της ταυτοποίησης του πολίτη και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών του με το Δημόσιο μέσω της προτεινομένης κάρτας φερούσης πλινθίο (τσιπ), εις τρόπον ώστε να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντοπισμός του πολίτη μέσα στην Χώρα, συνιστά παράλληλα και μέτρο μηδόλως αναγκαίο και υπέρμετρα δυσανάλογο σε μία δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της Χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Και τούτο γιατί το προτεινόμενο μέτρο μόνον επί υπόπτων προσώπων και προσώπων που ελέγχονται για την διάπραξη ιδιαζόντως σοβαρών (κακουργηματικών) αδικημάτων, θα ηδύνατο να εφαρμοσθεί και όχι εφ’ όλου του πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή επί του συνόλου των πολιτών, οι οποίοι, κατά τα κοινώς γνωστά, διάγουν ησύχως και νομοταγώς. Έτσι το προτεινόμενο μέτρο, εφ’ όσον ποτε εκαθιερούτο, θα επιδρούσε άμεσα στον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος απολύτου σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και της προσωπικής τους ελευθερίας έναντι του Κράτους, ήτοι επί ατομικών δικαιωμάτων απολύτως απαραβιάστων.ΕΠΕΙΔΗ προσέτι η αυτή ως άνω συνταγματική αρχή της αναλογικότητος παραβιάζεται διά της προτεινομένης κάρτας του πολίτη, διότι ο σκοπός του σχετικού Νόμου, ο οποίος προεχόντως συνίσταται στην ταυτοποίηση του προσώπου, δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως και ευχερώς με άλλους τρόπους, όχι τόσον ιδιαζόντως επαχθείς, όπως με το προτεινόμενο μέσο (κάρτα με τσιπ), δηλαδή χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρω ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα ο εν λόγω σκοπός ταυτοποιήσεως δύναται να επιτευχθεί με την διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως (ισχύων τύπος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, διαβατήριο).ΕΠΕΙΔΗ προς τούτοις και το ως άνω συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 9α Σ. περί προστασίας του πολίτη από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων δύναται να καμφθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 2472/1997, μόνον με την προηγουμένη ρητή συναίνεση του πολίτη, η οποία απαιτείται μέσα σε δημοκρατική κοινωνία, καθ’ όσον μάλιστα η διαβουλευομένη περίπτωση δεν εμπίπτει σε καμμία εκ των εξαιρέσεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου 5 για την επεξεργασία δεδομένων χωρίς την συναίνεση του πολίτη. Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Όσοι δε πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συναινούν στην συλλογή, επεξεργασία κλπ. των πληροφοριών και δεδομένων τους πρέπει να εξακολουθούν να δύνανται να ταυτοποιούνται με τους ήδη υφισταμένους τρόπους και μέσα, άλλως παραβιάζεται η ανωτέρω κατοχυρουμένη υπό του άρθρου 25 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος. Επομένως επιβάλλεται να προβλέπεται παράλληλα με την κάρτα πολίτη και για όσους πολίτες αρνούνται την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση της χρήσεως του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, υπό τον τύπο που υφίσταται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους πολίτες δεν συναινούν στην λήψη και χρήση της νέας κάρτας με πλινθίο.


ΕΠΕΙΔΗ ακόμη η αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας μεταξύ του προτεινομένου μέτρου (κάρτας πολίτη) και επιδιωκομένου σκοπού (ταυτοποίηση προσώπου και διευκόλυνση συναλλαγών με την Διοίκηση) παραβιάζεται στην προκειμένη περίπτωση, καθ’ όσον η μεν συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος εκ μέρους ή για λογαριασμό του Κράτους δύναται και να υλοποιείται ευχερώς από τα όργανα αυτού με την ανά πάσα στιγμή χρήση της συγχρόνου τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και με την λειτουργία κεντρικής βάσεως δεδομένων, ο πολίτης όμως δεν θα δύναται να έχει πρακτικώς κανένα αντίστοιχο (ανά πάσα στιγμή) έλεγχο των συλλεγομένων για το άτομό του πληροφοριών, οι οποίες θα ενημερώνονται στην κάρτα του διά μέσου του πλινθίου λόγω της εξεζητημένης τεχνολογίας, η οποία δεν είναι οικονομικώς προσιτή ούτε πρακτικώς χρήσιμη ή αναγκαία για κανένα πολίτη.ΕΠΕΙΔΗ η τυχόν καταναγκαστική επιβολή λήψεως και χρήσεως από κάθε πολίτη της προτεινομένης κάρτας δύναται να αποκρουσθεί βασίμως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας.Εν όψει των ανωτέρω έχω την γνώμη: α΄) ότι η καθιέρωση της κάρτας πολίτη με τα προβλεπόμενα στην πρόταση διαβούλευσης χαρακτηριστικά και σκοπούς για την ταυτοποίηση του προσώπου και για την συλλογή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει νομίμως μόνο με την προηγουμένη συναίνεση κάθε πολίτη και με την αυτονόητη πρόβλεψη επαλλήλου και εναλλακτικής εξακολουθήσεως χρήσεως των μέχρι σήμερα ισχυόντων τρόπων και μέσων ταυτοποιήσεως (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος κλπ.) για όσους πολίτες ΔΕΝ συναινούν στην λήψη και χρήση της κάρτας πολίτη με πλινθίο και στην συναφή συλλογή, επεξεργασία κλπ. πληροφοριών και προσωπικών τους δεδομένων και β΄) κάθε πολίτης δικαιούται να αρνείται να λάβει και να χρησιμοποιεί την προτεινομένη κάρτα, της πολιτείας παντάπασιν υποχρεουμένης να προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποιήσεως, ήτοι δελτίο ταυτότητος χωρίς πλινθίο.


η τεχνολογία σαφως και δίνει λύσεις….. Η κάρτα του Πολίτη ΣΑΦΩΣ και μπορεί να δώσει λύσεις….. Το θέμα όμως εδώ είναι πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα μας που “βολτάρουν” απο Ινστιτούτα Αισθηττικής εως τις τράπεζες και τα Μαιευτηρια….Το πρόβλημα λοιπόν είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτός φιλτράρει “κρυβοντας” η “διαδίδοντας” δεδομένα , ανάλογα με τις βουλές του και το ποιό έργο θέλει να εξυπηρετησει.


Παραδειγμα: Αν ειχα και εγω ΙΣΟΤΙΜΑ προσβαση στην κάρτα του πρωθυπουργου και εβλεπα οτι πληρωσε προχτες 700 ευρω για οικογενειακη κόμωση (οπως και εγινε) δεν θα ειχα προβλημα να βλεπει και αυτος οτι πληρωσα 50 ευρω να αγορασω τα χαπια της επιληψιας μου…..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OPEN SOURCE ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Προ δημοτικών εκλογων ελαμβανα sms απο υποψηφιο Δημαρχο (παρανομως τοτε), τα οποια ειχαν ξεπερασει τα ορια της ενοχλησης γυρω στα 7 τον αριθμο an kai δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης,


Ενημερώστε κυρίως τα εθισμένα στα καρτοκινητά και κάρτες Ελληνόπουλα και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που θα θεωρήσουν ότι η Φοροκάρτα και η Κάρτα του Πολίτη θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή τους.


Γιατί άραγε οι Πολίτες της Αγγλίας αντιστάθηκαν και ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ την κυβέρνηση να καταστρεψει εκατομμυρια κάρτες που είχαν εκδοθεί; Μήπως γιατί άρχισαν να σκέφτονται και να πράττουν έξυπνα και ελεύθερα? Σκεφθείτε και πράξτε ανάλογα!

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

να μην τον αφήνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; kai Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών

Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών
gaydo

Είναι δυνατόν να βρίσκεται στη χώρα μας -στη Γαύδο- ένα απο τα μεγαλύτερα μυαλά των Ρώσων -τον ‘παρακάλεσαν’ ξανά οι Ρώσοι για να τους βοηθήσει στην ανέλκυση του ΚΟΥΡΣΚ πριν απο λίγα χρόνια- να έχει κάνει πράξη μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδας του -επτά τον αριθμό- την πράσινη ανάπτυξη στο ακριτικό νησί μας, να έχει αιολική ενέργεια με τον θαυματουργό του κύλινδρο ακόμα και στα 10 μποφόρ -όταν τα μεγαθήρια σταματούν στα 4- να θέλει να δημιουργήσει αυτονομία απο πλευρά πόσιμου νερού – να φέρει συσκευή συμπύκνωσης της ατμοσφαιρικής υγρασίας από το Ινστιτούτο Vernadsky της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών που παρέχει την απαραίτητη ποσότητα νερού που υπολογίζεται σε 3 κυβικά ημερησίως- και να μην τον αφήνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;


akoma to apisteyto ntokimanter toy psihogioy kaiden to provalane polu kerdise kai oscar ntokimanter!
Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών !!!!!!!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=4KRD8e20fBo

http://www.youtube.com/watch?v=HC0ipMB3FqM

kala xristoygena se ollous!!!


kai den asxoloumaste xana me politika giati exoyme lathos sxolia kai apo emas kai apo alloys.

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ντου και ξυλο στον Χατζηδάκη τον Βρωμύλο .

argise na ginei ayto! ta mat kai politikades tha trone roxales.
an kai eimaste kata ths bias.

alla milisame me ena mpatso extes kai toy eipa giati den erxese mazi mas sthn poria? kai varas ton kosmo eno kai esy perneis ligo mistho kai exeis xalia exoplimo kai h zoh soy einai ektethimenh kathe mera. kai den moy apanthse tipota les kai milaga ston aera eno otan toy eipa varesane ton xatzhdakh gelase. ara kai se esena den soy aresoyn ayta pou ginonte giati to kaneis? einai san na exeis kranos gia kefali kai skata anti gia myalo an kai olloi oi mpatsoi den einai idioi!!!

h elpida einai kati san ayto poy einai apo kato.
"Βάζω εγώ σήμερα μια σπίθα και περιμένω ν' ακολουθήσουν κι άλλες. Μέχρι η σπίθα να φουντώσει και να γίνει η καθαρτήρια φωτιά που θα μας σώσει." - Μίκης Θεοδωράκης

akoma egine kai h Παρουσίαση του κινήματος Zeitgeist: Αθήνα: Κινηματογράφος Μικρόκοσμος. Συγγρού 106. Ώρα: 13:00 thn kyriakh me eisodo dorean kai efine to adiaxorito.
h pio kalh elpida einai to video poy eftiaxe to paidaki apo thn preveza kai kaneis den mas eipe tipota. oyte apo thn ert poy βραβεύτηκε με το πρωτο βραβείο Πανελληνιου Δαγωνισμού της Ε.Ρ.Τ. για το 2010.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Za3VmufijXY

kai telos gia apodrash mia tainia to ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ του Στράτου Μαρκίδη
http://www.youtube.com/watch?v=CU47coD0ppk

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Το Μεγάλο Ψέμα oτι Η Χούντα παρέδωσε μηδέν Χρέοs!
Μεγάλο Ψέμα oτι Η Χούντα παρέδωσε μηδέν Χρέοs! ήταν ίδια ME τις Μετά κυβερνήσεις.
όπως το μετρό το εκανε η νδ και το πασοκ den paei na pei oti htan kai kalloi. opios kai na htan tha to ekane
deste apo kato gia na katalabete!!!!! oti me xounta h xoris panta thumata tha eimaste emeis.
Ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την χούντα όπως για παράδειγμα ότι δεν πεινάσαμε κατά τη διάρκεια της επταετίας ή ότι οι Δικτάτορες δεν πλούτισαν και ήταν έντιμοι ή ακόμη ότι η Ελλάδα έζησε εποχές μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική καθώς η φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που ακολούθησε η χούντα έχει να επιδείξει μεγάλα σκάνδαλα και διαφθορά.
Μόλις έγινε το πραξικόπημα, η χούντα φρόντισε μέσα σε λίγες βδομάδες να κλείσει όλες τις αμαρτωλές συμβάσεις που δεν έκαναν οι προδικτατορικές κυβερνήσεις: Litton, AEG-Telefunken, Esso-Pappas.. Οι δύο πιο χτυπητές περιπτώσεις “μεγάλων έργων” που εξαγγέλθηκαν τον πρώτο καιρό της δικτατορίας: Η πρώτη ήταν η σύμβαση με τη Litton Industries για “επενδυτικό πακέτο” στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σύμβαση που είχε απορριφθεί από τις προδικτατορικές κυβερνήσεις, για να υπογραφεί τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά το πραξικόπημα και να καταλήξει σε φιάσκο. Η δεύτερη ήταν η αξιοποίηση ενός δαιμόνιου πτωχεύσαντος αμερικανού επιχειρηματία, ονόματι McDonald, που ανέλαβε να βρει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της “Εγνατίας οδού” αλλά το έσκασε με 4,8 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό κι άλλα 33,4 σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.(ιος,17.11.96)


Από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν αυτό του Τομ Πάπας και της εταιρείας Esso Pappas. Σύμφωνα με κατάθεση του δημοσιογράφου Η. Δηματρακόπουλου στο αμερικάνικο κογκρέσο, η χούντα διοχέτευσε στο ταμείο της εκστρατείας του Νίξον 549.000 δολάρια σε μετρητά για τη προεκλογική εκστρατεία του το 1968. Το ποσό αυτό προερχόταν από τα κονδύλια που η CIA διοχέτευσε στην ελληνική ΚΥΠ, για την αντικομουνιστική της εκστρατεία. Η χρηματοδότηση γινόταν με εντολή του Παπαδόπουλου, μέσω του διοικητή της ΚΥΠ Μιχάλη Ρουφογάλη (δηλαδή ξέπλυμα χρημάτων μέσω του Πάπας).


Το ποσό, εξαιρετικά ψηλό για την εποχή εκείνη, . .... Η χρηματοδότηση της εκστρατείας του Νίξον από τη χούντα τεκμηριώθηκε το 1975, όταν συστάθηκε μια επιτροπή από το αμερικάνικο Κονγκρέσο, που ερεύνησε τις δραστηριότητες της CIA...».
Το αντάλλαγμα για τον Πάπας από τη Χούντα ήταν ευνοϊκές συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο (οι οποίες είχαν αμφισβητηθεί από την Ένωση Κέντρου). «Το μερίδιό του στην Ελλάδα περιλαμβάνει την πολυδιαφημισμένη προνομιακή σύμβαση για την COCA-COLA, μονοπώλιο του δικαιώματος αγοράς της ντομάτας της Δυτικής Ελλάδας, και ένα σύμπλεγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από χημικές και χαλυβουργικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και στόλους πετρελαιοφόρων»Από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά «επιτεύγματά» του ήταν η εξασφάλιση άδειας για τη δημιουργία εργοστασίου εμφιάλωσης της Κόκα-Κόλα στην Ελλάδα. Η αμερικανική πολυεθνική προσπαθούσε για μια δεκαετία να μπει στην ελληνική αγορά, χωρίς αποτέλεσμα.
Σκανδαλώδες ήταν και το φορολογικό καθεστώς για τους εφοπλιστές. Με μια ολόκληρη σειρά νόμων (Ν. 89/67, 378/68, 465/68 κλπ) οι φόροι στη ναυτιλία μειώθηκαν σε ελάχιστα επίπεδα (ενώ τα κέρδη τους είχαν εξαπλασιαστεί την επταετία), οι εφοπλιστές απολάμβαναν το προνόμιο εξαίρεσης από οποιονδήποτε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις. Η ίδρυση του ναυπηγείου Ελευσίνας από τον όμιλο Ανδρεάδη το 1969 με επένδυση δάνεια της χούντας, δανεικά και αγύριστα, χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό. Το 1972 η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ανακήρυξε τον Παπαδόπουλο επίτιμο πρόεδρο.
Το φαινόμενο των μεσαζόντων στην αγροτική οικονομία έκανε θραύση στη Χούντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κονσερβοποιίας Κύκνος η οποία έχοντας άφθονες πιστώσεις προαγόραζε σχεδόν τζάμπα τις τομάτες από τους παραγωγούς (Αυγή 9.1970). Το καθεστώς της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών που καθιέρωσε η χούντα και της παράλληλης διάλυσης των αγροτικών συνεταιρισμών (απογυμνώνοντας τις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών από τις εξουσίες που είχαν μεταβιβάζοντας αυτές στις διορισμένες διοικήσεις) με χαρακτηριστικό πρώτο πείραμα τη τιμή των ψαριών είχε σαν αποτέλεσμα την κερδοσκοπία 10-15 εταιρειών υπερπόντιας αλιείας και διάλυση 20 συνεταιρισμών φτωχών ψαράδων.
Όσο για τη προσωπική ζωή των συνταγματαρχών κάθε άλλο παρά λιτή ήταν. Ο Παπαδόπουλος μοίραζε την καθημερινότητα του ανάμεσα στη παραθαλάσσια βίλα στο Λαγονήσι(η οποία παραχωρήθηκε από τον Ωνάση), την ορεινή βίλα στη Πάρνηθα και τη βίλα στο Ψυχικό. Ο άντρας της κόρης του Παττακού Α. Μειντάνης, ο οποίος ήταν μηχανικός με πατέρα ταβερνιάρη, ανέλαβε επί χούντας πολεοδομικές μελέτες διαφόρων πόλεων, διορίσθηκε στο μηχανολογικό τμήμα του Τ. Πάπας, διορίσθηκε στο μηχανολογικό τμήμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και υπέγραψε και μια σύμβαση με τη ΔΕΗ το 1969 για τη μελέτη κατασκευής υποσταθμών της ΔΕΗΈνα άλλο μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό των σάπιων κρεάτων.. Ο υπουργός εμπορίου Μπαλόπουλος έκανε λαθρεμπόριο με σάπια κρέατα από τη Ροδεσία που για μήνες και τα «προσέφερε στους έλληνες καταναλωτές» (Ιός, 17.11.96). Μεγάλο σκάνδαλο ήταν η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου στο 1/3 του κόστους από τη ΔΕΗ της εταιρείας ΠΕΣΙΝΕ -Αλουμίνιο Ελλάδος ΑΕ


kai Το φαινόμενο των μεσαζόντων στην αγροτική οικονομία έκανε θραύση στη Χούντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κονσερβοποιίας Κύκνος η οποία έχοντας άφθονες πιστώσεις προαγόραζε σχεδόν τζάμπα τις τομάτες από τους παραγωγούς Το καθεστώς της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών που καθιέρωσε η χούντα και της παράλληλης διάλυσης των αγροτικών συνεταιρισμών (απογυμνώνοντας τις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών από τις εξουσίες που είχαν μεταβιβάζοντας αυτές στις διορισμένες διοικήσεις) με χαρακτηριστικό πρώτο πείραμα τη τιμή των ψαριών είχε σαν αποτέλεσμα την κερδοσκοπία 10-15 εταιρειών υπερπόντιας αλιείας και διάλυση 20 συνεταιρισμών φτωχών ψαράδων.

telos ta daneia apo to exoteriko triplasiastikan den exei kamia diafora apo to shmera!an kai den mporeis na to sygkrineis to 1967 me to 2010 htan alles oi anagkes.to aep otan to anelabe h xoynta htan 500 dolaria kao otan to afise htan 1250. me liga logia h pagkosmia oikonomia anetrepse plhros to skhniko kai ths oytopies twn syntagmatarxon.kai gia allh mia fora thuma hmastan emeis opos kai shmera!! antio sas.
me ayto kleinoy to afieroma sta thumata ths eftaetias.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ sos πρεπει να το δουμε ολοι !!!!!
Η ζωή χωρίς όρια δες το απο κατω video
http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=player_embedded

Φανταστείτε να γεννηθεί χωρίς χέρια. No arms to wrap around a friend ; no hands to hold the ones you love; no fingers to experience touch ; no way to lift or carry things. Δεν τα όπλα για να τυλίξει γύρω από έναν φίλο? Δεν τα χέρια για να κρατήσει αυτούς που αγαπάτε? Δεν δάχτυλα για να εμπειρία αφής? Δεν υπάρχει τρόπος να άρει ή να πράγματα. How much more difficult would life be if you were living without arms and hands? Πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η ζωή αν ζούσαν χωρίς βραχίονες και τα χέρια; Or what about legs? Ή τι γίνεται με τα πόδια; Imagine if instead of no arms, you had no legs. Φανταστείτε αν αντί για τα όπλα δεν, δεν είχατε πόδια. No ability to dance, walk, run, or even stand. Δεν ικανότητα να χορεύει, να περπατήσετε, τρέχει, ή ακόμη και να σταθούν. Now put both of those scenarios together… no arms and no legs. Τώρα βάλτε τα δύο αυτά σενάρια ... δεν τα όπλα και δεν τα πόδια. What would you do? Τι θα κάνατε; How would that affect your everyday life? Πώς θα επηρεάσουν την καθημερινή σας ζωή;
Meet Nick Vujicic, pronounced 'Vooy-cheech'. Γνωρίστε τον Νικ Vujicic, προφέρεται «Vooy-Cheech». Born in 1982 in Brisbane, Australia, without any medical explanation or warning, Nicholas Vujicic came into the world with neither arms nor legs. Γεννήθηκε το 1982 στο Brisbane της Αυστραλίας, χωρίς οποιαδήποτε ιατρική εξήγηση ή προειδοποίηση, Νίκολας Vujicic ήρθε στον κόσμο με τα όπλα ούτε ούτε πόδια. Imagine the shock his parents felt when they saw their first-born brand new baby boy for the first time, only to find he was what the world would consider imperfect and abnormal. Φανταστείτε το σοκ οι γονείς του ένιωσα όταν είδαν για πρώτη φορά-γεννημένος ολοκαίνουργιο αγόρι μωρών τους για πρώτη φορά, για να διαπιστώσουμε ότι ήταν αυτό που ο κόσμος θα εξετάσει ατελή και ανώμαλη. A limbless son was not what nurse Dushka Vujicic, and her husband Pastor Boris Vujicic had been expecting. Μια κλώνους ή μέλη γιος δεν ήταν αυτό που νοσοκόμα Dushka Vujicic, και ο σύζυγός της πάστορα Μπόρις Vujicic περίμεναν. How would their son live a normal happy life? Πώς θα τον γιο τους ζουν μια φυσιολογική ευτυχισμένη ζωή; What could he ever do or become when living with such a massive disability? Τι μπορούσε να κάνει ποτέ ή να γίνουν όταν ζουν με μια τέτοια μαζική αναπηρία; Little did they or anyone else know that this beautiful limbless baby would one day be someone who would inspire and motivate people from all walks of life. Ο μικρός έκανε τα ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει ότι αυτό το όμορφο μωρό κλώνους ή μέλη μια ημέρα θα είναι κάποιος που θα εμπνέουν και να κινητοποιούν τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. God uses Nick to touch lives and bring the hope of Jesus Christ to people across the globe. Ο Θεός χρησιμοποιεί Νικ για να αγγίξει τη ζωή και να φέρει την ελπίδα του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Throughout his childhood, Nick dealt not only with the typical challenges of school and adolescence such as bullying and self-esteem issues; but also struggled with depression and loneliness. He constantly questioned why he was different than all the other kids surrounding him; why he was the one born without arms and legs. Καθ 'όλη την παιδική του ηλικία, ο Νικ ασχολήθηκε όχι μόνο με τα τυπικά προβλήματα της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, όπως ο εκφοβισμός και η αυτοεκτίμηση θέματα? Αλλά και αγωνίστηκε με την κατάθλιψη και τη μοναξιά Αυτός συνεχώς υπό αμφισβήτηση γιατί ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα παιδιά γύρω του?. Γιατί ήταν αυτή που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια. He wondered what the purpose behind his life was, or if he even had a purpose. Αναρωτήθηκε τι ο σκοπός πίσω από τη ζωή του ήταν, ή αν είχε ακόμα ένα σκοπό. According to Nick, the victory over his struggles throughout his journey, as well as the strength and passion he has for life can be credited to his faith in God. Σύμφωνα με τον Νικ, η νίκη επί του αγώνες σε όλο το ταξίδι του, καθώς και η δύναμη και το πάθος που έχει για τη ζωή μπορεί να πιστωθεί στην πίστη του στο Θεό. His family, friends and the many people he has encountered along the way have also encouraged him. οικογένεια, τους φίλους του και τους πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπισε στην πορεία έχουν τον ενθάρρυνε επίσης.
After school, Nick went on with further study and obtained a double Bachelor's degree, majoring in Accounting and Financial Planning from Griffith University in Logan, Australia. Μετά το σχολείο, ο Νικ συνέχισε με περαιτέρω σπουδές και απέκτησε ένα διπλό πτυχίο Bachelor, majoring στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού από το Griffith University στο Logan, Αυστραλία. By the age of 19, Nick started to fulfill his dream of being able to encourage other people and bring them the gospel of Jesus through motivational speaking and sharing his testimony about how God changed his life and gave him a future and a hope. Από την ηλικία των 19, Νίκος άρχισε να εκπληρώσει το όνειρό του να είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους άλλους ανθρώπους και να τους φέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού μέσω κινήτρων ομιλίας και την ανταλλαγή κατάθεσή του σχετικά με το πώς ο Θεός άλλαξε τη ζωή του και του έδωσε ένα μέλλον και μια ελπίδα. “I found the purpose of my existence, and also the purpose of my circumstance. «Βρήκα το σκοπό της ύπαρξής μου, καθώς επίσης και το σκοπό της περιστάσεως μου. There's a purpose for why you're in the fire.” Nick wholeheartedly believes that there is a purpose in each of the struggles we each encounter in our lives, and that our attitude towards those struggles, along with our faith and trust in the Lord can be the keys to overcoming the challenges we face. Υπάρχει ένας σκοπός για τον οποίο είστε μέσα στη φωτιά. "Νικ πιστεύει απόλυτα ότι υπάρχει ένας σκοπός σε κάθε ένα από τους αγώνες που έχουμε κάθε συνάντηση στη ζωή μας, και ότι η στάση μας έναντι των αγώνων, μαζί με την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο μπορεί να είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.
Now at 27 years old, this limbless young man has accomplished more than most people accomplish in a lifetime. Τώρα, σε 27 χρόνια, αυτό κλώνους ή μέλη νεαρός έχει καταφέρει περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους να ολοκληρώσετε σε μια διάρκεια ζωής. Nick recently made the massive move from Brisbane, Australia to California, USA, where he is the President of an Nick έκανε πρόσφατα η μαζική μετακίνηση από το Brisbane της Αυστραλίας στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος της international non-profit organization; Life Without Limbs, and also has his own motivational speaking company; Attitude Is Altitude. διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός? Ζωή χωρίς άκρα, και επίσης έχει τη δική του εταιρεία κινητήρια ομιλία? στάση είναι το υψόμετρο. Since his first speaking engagement back when he was 19, Nick has traveled around the world, sharing his story with millions of people, speaking to a range of different groups such as students, teachers, youth, businessmen and women, entrepreneurs, and church congregations of all sizes. Από την πρώτη δέσμευση ομιλίας του πίσω όταν ήταν 19, ο Νίκος έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τη διανομή της ιστορίας του, με τα εκατομμύρια των ανθρώπων, μιλώντας σε ένα φάσμα διαφορετικών ομάδων όπως φοιτητές και σπουδαστές,, τη νεολαία, επιχειρηματίες και γυναίκες, επιχειρηματίες, και συναθροίσεις εκκλησία όλων των μεγεθών. He has also told his story and been interviewed on various televised programs worldwide. Έχει πει επίσης την ιστορία του και από συνέντευξη σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. “If God can use a man without arms and legs to be His hands and feet, then He will certainly use any willing heart!” "Αν ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο χωρίς χέρια και τα πόδια να είναι τα χέρια και τα πόδια του, τότε θα χρησιμοποιήσει σίγουρα για πρόθυμη καρδιά!"


VERVE: Ενθουσιασμός! Vigor! Σθένος! Animation! Κινούμενα σχέδια! Life! Ζωή!


είναι ένα συναρπαστικό και συναρπαστική ματιά στο πώς ο Nick ζει τη ζωή του ... αυτό που κάποιοι είπαν δεν θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως ως αντικείμενο ή ως ελπίδα! Discover the driving factor behind Nick's passion and what that can mean for your own life! Ανακαλύψτε την κινητήρια δύναμη πίσω από το πάθος του Νίκου και αυτό που μπορεί να σημαίνει για τη δική σας ζωή! Within this 2-disc set, Nick will introduce you to four of his extraordinary friends: Daniel, a toddler born just like him; Jeanette, a young girl prevailing through disease and incredible physical challenges; Bethany, a champion surfer who survived a shark attack at age 13; and Joni, a friend and mentor to Nick, paralyzed from the neck down, now an author, painter and public speaker! Μέσα σε αυτό το σύνολο 2-Disc, ο Νικ θα σας παρουσιάσουμε τέσσερις από εξαιρετική τους φίλους του: Δανιήλ, ένα μικρό παιδί γεννήθηκε ακριβώς σαν κι αυτόν? Jeanette, ένα νεαρό κορίτσι που επικρατούν λόγω της ασθένειας και την απίστευτη φυσική προκλήσεις? Βηθανία, ένας surfer πρωταθλητής που επέζησαν επίθεση καρχαρία στην ηλικία των 13? και Joni, φίλος και μέντορας στους Nick, παράλυτος από το λαιμό και κάτω, τώρα ένας συγγραφέας, ζωγράφος και δημόσιος ομιλητής! The special bonus disc includes some of the most powerful segments of Nick's outreach to Colombia in 2008!! Το ειδικό δίσκο μπόνους περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ισχυρά τμήματα της προσέγγισης του Νίκου στην Κολομβία το 2008!

Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση του AIDS


Το λοιμώδες νόσημα, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές της Unicef που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο για το AIDS στη Βιέννη, δεν έχει περιοριστεί στην Αφρική και στα αναπτυσσόμενα κράτη, όπως θεωρείτο τα τελευταία χρόνια. Απλώνεται με την ταχύτητα του φωτός στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (μεταξύ αυτών χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και στην Κεντρική Ασία.
Μάλιστα, το 80% των φορέων του ιού δεν έχουν κλείσει ούτε τα τριάντα τους χρόνια, ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα η πρωτοχρονιά του 2011 θα βρει, στις χειρότερα πληγείσες χώρες, 1 στα 5 παιδιά κάτω των 15 να είναι ορφανά λόγω του AIDS. Παράλληλα, όπως επισημαίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ, σε ορισμένα μέρη της Ρωσίας, η αύξηση των νέων κρουσμάτων έφτασε τα τελευταία χρόνια σχεδόν το 700%.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), οι οροθετικοί ανέρχονται στους 10.652 ενώ το 2010 καταγράφηκαν 519 νέα κρούσματα εκ των οποίων 451 άνδρες και 68 γυναίκες.
Όμως, όπως επισημαίνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ACT UP ΔΡΑΣΕ HELLAS», τα επιδημιολογικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. «αφορούν πάντα στις νέες δηλώσεις οροθετικών ατόμων και κρουσμάτων AIDS και όχι νέων HIV λοιμώξεων, γιατί αυτό δε μελετάται».

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ 100 ΛΕΠΤΑ...ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ


1000.000 τόνοι ατσάλι 100.000 άνθρωποι σε κίνδυνο 100 λέπτα για να δράσεις
Ένας βετεράνος μηχανικός κι ένας νεαρός προϊστάμενος αμαξοστοιχίας συνεργάζονται για να σταματήσουν την ξέφρενη πορεία ενός ακυβέρνητου τρένου, που μεταφέρει θανατηφόρες τοξικές ουσίες. Θα κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν τον εκτροχιασμό του, που μπορεί να προκαλέσει την έκχυση των τοξικών στην πόλη και τον αποδεκατισμό των κατοίκων της.
Ο σκηνοθέτης Τόνι Σκοτ ("Top Gun", "Dιjΰ vu"), ένας μαέστρος της καταιγιστικής δράσης, επιστρέφει με άλλη μια θεαματική περιπέτεια που κόβει την ανάσα


kalo me kalh drash gia na peraseis dyo ores kala kai kai na xexasteis!!!!

Ο Γιάννης H Καίτη και ο Γιώργος .


Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους πιο εμπορικούς του Ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 31 Δεκεμβρίου[1] του 1923 και μεγάλωσε από θετούς γονείς. Ξεκίνησε την καριέρα του ως χορευτής και χορογράφος χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Γιάννης Νταλ». Από το 1958 άρχισε να γράφει σενάρια για κινηματογραφικές ταινίες. Το πρώτο του σενάριο ήταν για την ταινία «Το Τρελοκόριτσο». Την σκηνοθετική του καριέρα την ξεκίνησε το 1959 με την ταινία «η Μουσίτσα» και ακολούθησε την ίδια χρονιά η ταινία «Λαός και Κολωνάκι». Το 1961 ξεκίνησε η συνεργασία του με την Φίνος Φιλμς με την ταινία «Ο Κατήφορος». Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία και η καριέρα του Δαλιανίδη εκτινάχτηκε. Ακολούθησε η δημιουργία μιας σειράς ταινιών, κυρίως Μιούζικαλ, ένα είδος στο οποίο διακρίθηκε ιδιαίτερα. Συνολικά έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 60 ταινίες, στις περισσότερες από τις οποίες έχει γράψει το σενάριο ο ίδιος. Από την δεκαετία του 1970 εργάστηκε και στην τηλεόραση δημιουργώντας αρκετές τηλεοπτικές σειρές, οι περισσότερες απ' τις οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Πέθανε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 σε ηλικία 87 ετώνΜια από τις συμπαθέστερες παρουσίες του χώρου του ελληνικού τραγουδιού, η Καίτη Χωματά, έφυγε από τη ζωή, στα 64 της χρόνια, σήμερα τα ξημερώματα, στο νοσοκομείο Νίμιτς, όπου και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.
Η Καίτη Χωματά που στη φωνή της, το «Νέο Κύμα» βρήκε μια από τις ιδανικές του ερμηνεύτριες, συνέδεσε το όνομα της με μεγάλες επιτυχίες του μουσικού ρεύματος που κυριάρχησε την δεκαετία του '60 και του '70.
«Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω φεγγάρι», «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Να διώξω τα σύννεφα», «Κι αν σ΄ αγαπώ δεν σ΄ορίζω», «Το Χριστινάκι» « Η Μαρία των Βράχων» είναι μόνο λίγοι τίτλοι μεγάλων επιτυχιών της, ενώ ο Γιάννης Σπανός ήταν ο συνθέτης με τον οποίο και συνεργάστηκε τα περισσότερα χρόνια.
Η τραγουδίστρια περιόδευσε στα «χρυσά της χρόνια» στην ομογένεια, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Γερμανία, στην Κύπρο και σε όλη την Ελλάδα.
Χτυπημένη από τον καρκίνο σε πολύ νεαρή ηλικία, ταλαιπωρήθηκε περίπου 28 χρόνια, δίνοντας όμως την μάχη της πάντα με αξιοπρέπεια.
Την χειμερινή σεζόν 2009-2010 τραγούδησε σε μουσική σκηνή στο Γκάζι μαζί με άλλους συντελεστές του Νέου Κύματος, όπως την Πόπη Αστεριάδη, τον Μιχάλη Βιολάρη, τον Κώστα Καράλη.
Γεννήθηκε στην Πλάκα, σπούδασε κλασσικό μπαλέτο και σε πολύ μικρή ηλικία την ανακάλυψε ο Γιάννης Οικονομίδης, ο οποίος και την έβαλε στον χώρο της μουσικής. Ηταν παντρεμένη και είχε δύο κόρες.Το "λαϊκό παλληκάρι" του ελληνικού ποιοτικού σινεμά έβαλε το απόγευμα "τίτλους τέλους".Στα 85 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιώργος Φούντας. Το τελευταίο διάστημα ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο των Αθηνών -χτυπημένος χρόνια από Αλτσχαϊμερ- έχοντας στο πλευρό του την σύντροφο της ζωής του, χορεύτρια, Χρυσούλα Ζώκα και τον γιο του Πάνο.Ο Γιώργος Φούντας γεννήθηκε το 1924 ,στο Μαυρολιθάρι Παρνασσίδας, στην Φωκίδα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.Έκανε την παρθενική του εμφάνιση στον κινηματογράφο το 1944 στην ταινία "Χειροκροτήματα" του Γ. Τζαβέλα και σχεδόν μια δεκαετία αργότερα ενσάρκωσε τον ρόλο του Μίλτου στην "Στέλλα" του Μ. Κακογιάννη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο στο έργο "Νυφιάτικο Τραγούδι".Έπαιξε επίσης σε μερικές από τις ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφους όπως η "Μαγική Πόλη" του Ν. Κούνδουρου και τα "Κόκκινα Φανάρια" του Β.Γεωργιάδη, καθώς και στο "Ποτέ την Κυριακή" του Ζιλ Ντασέν. Στην τηλεόραση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1975 συμμετέχοντας στη μεταφορά στη μικρή οθόνη του "Ο Χριστός ξανασταυρώνεται" του Ν. Καζαντζάκη. Βραβεύτηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τις χρονιές 1966 και 1967 για την ερμηνεία του στις ταινίες Με την Λάμψη στα Μάτια και Πυρετός στην Άσφαλτο. Έμεινε ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο η τελευταία σκηνή από την ταινία ΣΤΕΛΛΑ με την Μελίνα Μερκούρη όταν εκφωνούσε την περίφημη ατάκα: "Φύγε, Στέλλα, κρατάω μαχαίρι" ενώ συμμετείχε και στο Ποτέ την Κυριακή.

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Πολυτεχνείο 1973


ΕΝΑ αφιέρωμα για τα θύματα του πολυτεχνείου
ειχαμε αναφερθει παλιοτερα στην χούντα του 67 πριν ένα χρόνο περιπου.τώρα θα πούμε για το Πολυτεχνείο του 73.
θα πουμε για δυο καταθέσεις και τα αποτελεσματα της χουντας και Δε θα αναφερθούμε ΞΑΝΑ στην Μαύρη εφταετία.

Κατάθεση ΑΓΡΙΤΕΛΗ
Βεβαίωση με ένορκη κατάθεση του Αντώνη Αγριτέλλη, οδηγού του Ντερτιλή, την ημέρα της σφαγής του Πολυτεχνείου*«Είδα τον Ντερτιλή να δολοφονεί το Μυρογιάννη» «Είδα τον Ν. Ντερτιλή να βγάζει το περίστροφό του και να σκοτώνει ένα νεαρό στην οδό Πατησίων. Μια κόκκινη λιμνούλα από αίμα σχηματίστηκε γύρω από το κεφάλι του νεαρού στην άσφαλτο και μια ακόμα μικρότερη άσπρη από χυμένα μαλλιά.»Η ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στο Δικαστήριο έχει ως εξής: «Ήμουνα προσωπικός οδηγός του Συνταγματάρχη Ντερτιλή. Την Παρασκευή το απόγευμα (16ης Νοεμβρίου) τον παρέλαβα από το σπίτι του και τον μετέφερα με το τζιπ στην Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στην οδό Σταδίου 10, γύρω στις 7 το βράδυ. Κατά τις 10 η ώρα βγήκε ο Ντερτιλής μαζί με κάποιον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας και έφυγαν. Πότε επέστρεψαν δεν τους αντελήφθην.Στις 4 ή 4:30 ξημερώνοντας Σάββατο παρέλαβα τον Ντερτιλή και τον μετέφερα από την ΑΣΔΕΝ στο Πολυτεχνείο με το τζιπ. Σταμάτησα κοντά στην κατεστραμμένη πύλη, ο Ντερτιλής κατέβηκε και συζητούσε με κάποιον αξιωματικό της Αστυνομίας. Ξαφνικά αντελήφθην φασαρία και φωνές προς τη μεριά της διασταύρωσης Πατησίων και Στουρνάρα. Παρετήρησα ότι αστυφύλακες έδερναν έναν νεαρό. Ξαφνικά αυτός κατόρθωσε να αποσπασθεί από τους αστυφύλακες. Τότε ο Ντερτιλής, που μόλις είχε αντιληφθεί το επεισόδιο, έβγαλε από το μπουφάν του το περίστροφό του και πυροβόλησε χωρίς να πολυσκεφθεί.Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο. Έμεινε επί τόπου ακριβώς στην διασταύρωση

Πατησίων και Στουρνάρα, προς την πλευρά της Ομόνοιας. Εγώ φαντάστηκα ότι του έριξε στα πόδια και περίμενα να κινηθεί. Όταν όμως είδα να σχηματίζεται μια λίμνη από αίμα και μια μικρή άσπρη λιμνούλα από μυαλά, κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε στο κεφάλι και ήταν ήδη νεκρός.Μετά, σαν να μη συνέβαινε τίποτα, μπήκε στο τζιπ και κτυπώντας με στην πλάτη, μου είπε “με παραδέχεσαι ρε; Σαράντα πέντε χρονών άνθρωπος και με τη μια τον πέτυχα στο κεφάλι”. Εγώ τα είχα χάσει και ήμουνα φοβερά ταραγμένος και φοβισμένος. Συνεχίσαμε προς την Πατησίων και φθάσαμε στο Μουσείο. Εκεί κάποιος υπάλληλος των τρόλεϋ ήταν μπλοκαρισμένος και οι αστυφύλακες του φώναζαν και τον έσπρωχναν. Ο Ντερτιλής κατέβηκε απ’ το τζιπ, κόλλησε το περίστροφό του στο στομάχι του ανθρώπου και τον φοβέριζε ότι θα τον σκοτώσει αν δεν εξαφανιστεί.
Μετά προχωρήσαμε προς τον ΟΤΕ όπου ευρίσκοντο αρκετοί πολίτες.Ο Ντερτιλής έβγαλε το περίστροφό του και άρχισε να πυροβολεί χωρίς να μπορώ να διαπιστώσω αν χτυπήθηκε κανείς. Από τον ΟΤΕ γυρίσαμε πίσω και φθάσαμε στα Χαυτεία ακριβώς έξω από τον ΜΠΡΑΒΟ. Ενώ δεν είχαμε σταματήσει ακόμη, ο Ντερτιλής αντελήφθη πάνω από τον Κινηματογράφο “Αλάσκα” πολίτες που είχαν αποκλεισθεί. Κατέβηκε αμέσως από το αυτοκίνητό του και διέταξε τους ΛΟΚατζήδες να κάνουν έφοδο και να τους πιάσουν. Ο ίδιος έδινε διαταγές με το περίστροφο στο χέρι λέγοντας: “Βαράτε στο ψαχνό, πέντε παληόπαιδα θα μας κάνουν ό,τι θέλουν;” Μετά από αρκετές μέρες μ’ έδιωχναν με δυσμενή μετάθεση στο Πολύκαστρο. Με κάλεσε ο Ντερτιλής και μου είπε: “Παιδί μου, δεν πρέπει να ξεχνάς ένα πράγμα, ότι στην Υπηρεσία μας ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε μένει για την Υπηρεσία, δεν το λέμε αυτό ούτε στην μάνα μας.”Κατάλαβα τι εννοούσε.

Κατάθεση Ευαγγελία Παπαντωνοπούλου
17 Νοέμβρη είναι H ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ μου.
είχα πάει στα Χαυτεία για ψώνια εκει ενα τανκ γυρισε και μου εριξε με άφησε ανάπηρη για ολη μου την ζωη.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Επιτέλους Στο Βοτανικό το πρώτο ισλαμικό τέμενος της Αθήνας

γιατι να μην γινει???????????? πως έχουμε την αγγλοσαξονική kai ρωσική εκκλησία
στο κέντρο της Αθήνας ?????????
και στην κωνσταντινουπολη έχουμε δικές μας εκκλησιες
Το πρώτο τζαμί της Αθήνας θα βρίσκεται στην Ιερά Οδό, λίγες εκατοντάδες μέτρα από την οδό Μαρκόνι και από τον σταθμό «Ελαιώνας» του Μετρό.

Ευχαριστημένος από τη δρομολόγηση του έργου δηλώνει ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας Ελλάδος Ναΐμ Ελγαντούρ, ο οποίος τονίζει ότι το τέμενος είναι αναγκαίο για τους χιλιάδες ξένους αλλά και Ελλληνες, όπως λέει, μουσουλμάνους που ζουν στην Αθήνα. Παράλληλα υπόσχεται πως, όταν το τέμενος ξεκινήσει να λειτουργεί, θα κλείσουν τα περισσότερα από τα δεκάδες ανεπίσημα τζαμιά που υπάρχουν σήμερα στην πρωτεύουσα. «Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται σε αποθήκες και υπόγεια γκαράζ. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν ταιριάζει με τον πολιτισμό μας» αναφέρει ο κ. Ελγαντούρ και τονίζει πως η Ενωση «θα μπει μπροστά για να κλείσουν» όσοι χώροι προσευχής βρίσκονται σήμερα σε περιοχές της Αθήνας που θα εξυπηρετούνται από το τέμενος του Βοτανικού.Ο κ. Ελγαντούρ έχει αιγυπτιακή καταγωγή αλλά έχει πάρει την ελληνική υπηκοότητα και έχει υπηρετήσει στον ελληνικό Στρατό.
Κατά κάποιο τρόπο θεωρεί τις εξελίξεις αυτές επιτυχία δική του και της Ενωσης, αφού, όπως λέει ο ίδιος, με δική τους επιστολή το 2006 προς την τότε υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ψήφιση του σχετικού νόμου, ενώ με μια πρόσφατη επιστολή τους προς τον νυν υπουργό Εθνικής Αμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο «ξεκόλλησε» η υπόθεση που είχε παγώσει εδώ και καιρό.«Εμείς προτείναμε να είναι ελληνικό τέμενος, με την έννοια κανένα ξένο κράτος να μη βάλει λεφτά, για να μην έχει τον πάνω λόγο» αναφέρει ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ενωσης και προσθέτει ότι οι ίδιοι θέλουν το τέμενος «να μην είναι κάτι τεράστιο και να μη χτυπάει άσχημα στο μάτι».


Η ανέγερση θα γίνει με βάση τον νόμο 3512/2006, που προβλέπει την ίδρυση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» και με αντικείμενο τη διαχείριση του λατρευτικού χώρου. Τον έλεγχο του τεμένους θα έχει η ελληνική κυβέρνηση, αφού το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής θα αποτελείται από τον γενικό διευθυντή Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, έναν γενικό διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών, δύο εκπροσώπους του δήμου Αθηναίων, έναν εμπειρογνώμονα που θα υποδεικνύεται από την Ακαδημία Αθηνών και δύο εκπροσώπους των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική. Στο τέμενος θα υπάρχει ιμάμης, που θα τοποθετείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, θα έχει διετή θητεία και τα καθήκοντά του θα «περιορίζονται στην ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία του τεμένους». Προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για το συνολικό κόστος της ανέγερσης. Οπως ανακοίνωσε ο κ. Πεταλωτής, «το έργο θα εκτελεστεί με ελληνικά κρατικά κονδύλια μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ προσφορές από ξένους φορείς, κρατικούς ή μη, δεν θα γίνουν δεκτές». Σύμφωνα με τον νόμο 3512/2006 τα έξοδα λειτουργίας του τεμένους θα καλύπτονται από επιχορηγήσεις του υπουργείου Παιδείας αλλά και από κληρονομιές, δωρεές και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η Ταινία Matrix και η Σπηλιά του Πλάτωνα


Για να μη νομίσετε ότι η όλη σύλληψη του σεναρίου της ταινίας MATRIX ήταν αποκλειστική ιδέα των σύγχρονων ξένων σεναριογράφων (των αδερφών Γουατσόφσκι), αξίζει να πούμε ότι όλα αυτά τα είχε αναφέρει ο Πλάτωνας στους διαλόγους του 2500 χρόνια πριν. Διαβάστε και δείτε το βίντεο που συγκρίνει τη Σπηλιά του Πλάτωνα με το MATRIX.


platonas apospasma.


Μετά από αυτά όμως, είπα, φαντάσου την ανθρώπινη φύση ως προς την παιδεία και την απαιδευσία, σαν μια εικόνα που παριστάνει μια τέτοια κατάσταση. Δες λοιπόν με τη φαντασία σου ανθρώπους που κατοικούν μέσα σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, που να έχει την είσοδό της ψηλά στην οροφή, προς το φως, σε όλο το μήκος της σπηλιάς μέσα της να είναι άνθρωποι αλυσοδεμένοι από την παιδική ηλικία στα πόδια και στον αυχένα, έτσι ώστε να είναι καρφωμένοι στο ίδιο σημείο και να μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά τους και να μην είναι σε θέση, εξαιτίας των δεσμών, να στρέφουν τα κεφάλια τους ολόγυρα. Κι οι ανταύγειες της φωτιάς που καίει πίσω τους να είναι πάνω και μακριά από αυτούς. Και ανάμεσα στη φωτιά και στους δεσμώτες, προς τα πάνω, να υπάρχει ένας δρόμος που στο πλάι του να είναι χτισμένο ένα τοιχάκι, όπως τα παραπετάσματα που τοποθετούν οι θαυματοποιοί μπροστά από τους ανθρώπους, και πάνω απ’ αυτά τους επιδεικνύουν τα ταχυδακτυλουργικά τους.
Βλέπω, είπε.
Φαντάσου λοιπόν κοντά σε τούτο το τοιχάκι, ανθρώπους να μεταφέρουν αντικείμενα κάθε είδους, που προεξέχουν από το τοιχάκι, καθώς και ανδριάντες και κάποια άλλα αγάλματα ζώων, πέτρινα και ξύλινα και κατασκευασμένα με κάθε είδους υλικό, και, όπως είναι φυσικό, από αυτούς που τα μεταφέρουν άλλοι μιλούν και άλλοι μένουν σιωπηλοί.
Παράδοξη εικόνα περιγράφεις, και παράδοξους συνάμα δεσμώτες, είπε.
Μα είναι όμοιοι με μας, είπα εγώ και πρώτα και κύρια, νομίζεις πως αυτοί έχουν δει κάτι άλλο από τους εαυτούς τους και τους υπόλοιπους που είναι μαζί, εκτός από τις σκιές που δημιουργεί η φωτιά, και που αντανακλούν ακριβώς απέναντί τους στον τοίχο της σπηλιάς;


matrix


Ας αρχίσουμε με μια σύντομη περιγραφή για να το φέρουμε όλοι στη μνήμη μας. Το “Matrix” λοιπόν, πρόκειται μιλάει για μια μακρινή εποχή όπου ο κόσμος που ζουν οι άνθρωποι είναι ένα μεγάλο ψέμα που συντηρούν για δεκαετιές τα κατασκευάσματα του ίδιου του ανθρώπου, τα “ρομπότ”. Βάζω τον όρο σε εισαγωγικά γιατί τελικά θα δούμε πως δεν πρόκειται για όντα διαφορετικά από εμάς. Αυτοί, παράγουν μια ψεύτικη πραγματικότητα με την οποία όλοι είναι βολεμένοι και κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει. Ή τουλάχιστον σχεδόν κανένας, αν εξαιρέσουμε τον Μορφέα και την παρέα του. Έτσι αυτοί που έχουν πραγματικά δει την αλήθεια, προσπαθούν να την μεταδώσουν και σε όλη την ανθρωπότητα ώστε να ξυπνήσει από το λήθαργο και να αντιμετωπίσει κατάματα τον εχθρό. Βέβαια η αποστολή τους δεν είναι διόλου εύκολη, καθώς τα “ρομπότ” (θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής σαν “ΑΥΤΟΙ“) κάνουν τα πάντα για να πολεμήσουν τους φωτισμένους και να κρατήσουν τους ανθρώπους δούλους. Και βέβαια, τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλα γίνονται μέσα στο μυαλό, και ο κόσμος Τους δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα εξομοίωσης που παραπλανά τον εγκέφαλο.


Έχοντας υπ”όψην τα παραπάνω, εύκολα κανείς θα κάνει και την σχετική μεταφορά στην σημερινή ζωή. Μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο, μπορεί να μη συμβαίνει έτσι ακριβώς αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το σενάριο του Matrix να έχει κάποια βάση. Καταρχήν αυτή η μακρινή εποχή δεν είναι και τόσο μακρινή όσο θα θέλαμε να είναι. Tα “ρομπότ” είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πιάσει κάποιες υψηλές θέσεις και από αυτές κινούν τα νήματα της σημερινής κοινωνίας. Έχουν πλάσει ένα ψεύτικο κόσμο που όμως όλοι μας τον έχουμε αποδεχτεί σαν τον αληθινό και μόνο υπαρκτό. Ο κόσμος αυτός διέπεται από δικούς Τους κανόνες και νόμους που ουσιαστικά μας τους έχουν επιβάλει χωρίς να το ξέρουμε. Έτσι, έχουν καταφέρει να φέρουν τον κόσμο στα μέτρα τους και όλα να κινούνται γύρω από τις δικές τους επιθυμίες και αποφάσεις. Καθετι που γίνεται γνωστό από τη μια μέρα στην άλλη (καλλιτέχνες, μόδα, φαγητό, γλώσσα) είναι δικό Τους κατασκεύασμα, που αποφάσισαν να μας το πλασάρουν προς ικανοποίηση δικών τους συμφερόντων, χωρίς να μας ρωτήσουν. Το κακό στην υπόθεση είναι ότι όλοι μας αποδεχόμαστε κάθε Τους κίνηση αβίαστα. Αυτό βοηθιέται από την νέκρωση της σκέψης και της κριτικής ικανότητας, από τα πολλά δικά Τους μέσα (π.χ. ΜΜΕ, Πολιτική, Τηλεόραση).

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

37η επέτειος Πολυτεχνείου Η μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων ετών- 35.000 διαδηλωτές
35.000 kosmo extes sthn poreia toy polytexneioy


mpravo mas an kai htan kai gia to mnhmonio!!!

kai eixe kai liga epeisodia.


Με αρκετή καθυστέρηση, λόγω της βροχής, ξεκίνησε η πορεία των φοιτητών από το Πολυτεχνείο προς την αμερικανική πρεσβεία με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 37η επέτειο από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι δύσκολες συνθήκες δεν εμπόδισαν τους 35.000 διαδηλωτές

http://www.youtube.com/watch?v=E_UJZB8JBbY&feature=related

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου.να γινει αργια η 17 νοεμβρίου kai zeitgeist!

Στρατιώτες και αστυνομικοί έβαλαν με πραγματικά πυρά κατά πολιτών μέχρι και την επόμενη μέρα, με συνέπεια αρκετούς θανάτους στον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και στην υπόλοιπη Αθήνα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή τον Οκτώβριο του 1974, από τον εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, εντόπισε 18 επίσημους ή πλήρως βεβαιωθέντες νεκρούς και 16 άγνωστους "βασίμως προκύπτοντες"[9]. Ένα χρόνο αργότερα ο αντιεισαγγελέας εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης έκανε λόγο για 23 νεκρούς, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης που ακολούθησε προστέθηκε ακόμη ένας. Οι πρώτες (δημοσιογραφικές) προσπάθειες για την καταγραφή των γεγονότων μιλούσαν για 59 νεκρούς ή και 79 θύματα, με βάση τον κατάλογο Γεωργούλα. [10] Σύμφωνα με έρευνα το 2003 του διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, ο αριθμός των επωνύμων νεκρών ανέρχεται σε 23, ενώ αυτός των νεκρών αγνώστων στοιχείων σε 16.
Ο Χρήστος Λάζος υποστηρίζει ότι οι νεκροί είναι 83 και ίσως περισσότεροι. Ανάμεσά τους ο 19χρονος Μιχάλης Μυρογιάννης, ο μαθητής λυκείου Διομήδης Κομνηνός και ένα πεντάχρονο αγόρι που εγκλωβίστηκε σε ανταλλαγή πυρών στου Ζωγράφου. Κατά τη δίκη των υπευθύνων της χούντας υπήρξαν μαρτυρίες για τον θάνατο πολλών πολιτών κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Τέλος χιλιάδες σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν οι τραυματίες πολίτες. [11]

na poyme kai kati allo ton ianoyario skaei h nea tainia toy zeitgeist!!! kai ayrio h megalh poreia gia thn 17 noebrioy!!!


Οσο βρίσκονται σε εξέλιξη ανατρεπτικές πράξεις, το καθεστώς τις αντιμετωπίζει με χαρακτηριστική σκληρότητα. Οταν η ηρεμία αποκατασταθεί και η ζωντανή μνήμη αρχίσει να αδυνατίζει εξαιτίας του χρόνου, τότε η τακτική αλλάζει. Τώρα θέλουν να μετατρέψουν την εξέγερση σε άβλαβη εικόνα!

Μάλιστα, ακόμα και τα πρώτα χρόνια μετά την πολιτική αλλαγή του 1974 επιβίωσε μια μάταιη προσπάθεια να κουκουλωθεί η δολοφονική αγριότητα που εκδηλώθηκε τη νύχτα της 16 προς 17 Νοεμβρίου 1973, ενάντια σε άοπλους νέους ανθρώπους.


Η λαϊκή συμπαράσταση στην κινητοποίηση των «ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των αγωνιζόμενων ελεύθερων Ελλήνων» ήταν αληθινά μεγάλη. Εκφράστηκε και με οικονομική ενίσχυση. Η Ασφάλεια βρήκε τα χρήματα του «παράνομου εράνου» και το ΕΑΤ/ΕΣΑ ασχολήθηκε «προανακριτικώς με την υπόθεσιν».Στις 14 Δεκεμβρίου 1973 ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφαλείας Αθηνών ενημερώνει τους προϊσταμένους του: «Το ως είρηται χρηματικόν ποσόν των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) δραχμών, αποτελεί προϊόν παράνομου εράνου, διενεργηθέντος μεταξύ των διαδηλωτών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. »Τούτο κατασχεθέν, κατετέθη εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων. »Η σχετική έκθεσις κατασχέσεως διεβιβάσθη εις ΕΑΤ/ΕΣΑ, το οποίον ασχολείται προανακριτικώς με την όλην υπόθεσιν. »Προσηρτημένως αποστέλλομεν το υπ αριθ. 337777 από 13-12-1973 γραμμάτιον συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».


Τα πρωτοπαλίκαρα της χούντας πυροβολούσαν κατά βούληση. Εκατοντάδες άνθρωποι γλίτωσαν τον θάνατο ως εκ θαύματος εκείνες τις τρομερές μέρες που ίσχυε το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» του Ζαγοριανάκου.Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ασφάλειας πήρε στη σειρά νοσοκομεία και κλινικές ζητώντας πληροφορίες για προστρέξαντες τραυματίες. Οι αναφορές τους προς τις προϊστάμενες Αρχές είναι χαρακτηριστικές:Στο Θεραπευτήριο Κυψέλης, επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου, βρίσκουν τη 17χρονη μαθήτρια Βασιλική Ζωίδου. «Ετραυματίσθη την 16-17/11-1973 διά πυροβόλου όπλου, φέρων (sic) συντριπτικών επιπλεγμένον κάταγμα Α και Β δακτύλων αριστερού άκρου ποδός».Στον «Ερυθρό Σταυρό» παρέμεινε προς νοσηλεία η Βασιλική Ιωάννου, σύζυγος Νικολάου, το γένος Συτζουκάκη. «Ετραυματίσθη εντός του γραφείου της εργασίας της Β όροφος Πλατ. Συντάγματος, φέρων (sic) διαμπερές τραύμα αριστερού καρπού συντριπτικόν κάταγμα προ του μετακαρπίου αριστερού δείκτου και μέσου δακτύλου».Εκεί που δεν πλησίαζε κανείς ήταν, φυσικά, τα στρατιωτικά νοσοκομεία: «Εις το Ναυτικόν Νοσοκομείον ουδείς εισήχθη και ουδείς έτυχεν περιθάλψεως εις το Εξωτερικόν Ιατρείον. Εις ΝΙΜΤΣ ομοίως ως ανωτέρω».


Τραυματισμένα από σφαίρες μεταφέρθηκαν πέντε παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» εκείνη τη νύχτα. Ηταν ηλικίας 5 έως 13 ετών. Για το μικρότερο, το 5χρονο, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Το έγγραφο, που αναφέρεται στα συμβάντα του Νοσοκομείου Παίδων, έχει συνταχθεί στις 24 Νοεμβρίου στο ίδιο το νοσοκομείο. Δεν είναι της Ασφάλειας. Πρόκειται για κατάσταση που ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή Σταμούλη.Δεύτερο στη σειρά των εξετασθέντων στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου αναφέρεται το νήπιο που έχασε τη ζωή του:«Θεοδώρας Δημήτριος του Θεοφάνους ηλικίας 5 ετών: Συντριπτικόν κάταγμα ινιοβρεγματικής χώρας μετά πολτοποιήσεως και εξόδου εγκεφαλικής ουσίας. Προσεκομίσθη νεκρόν».Η αναγραφή του επωνύμου του θύματος ως «Θεοδώρας» είναι λάθος στη δακτυλογράφηση. Το πραγματικό είναι «Θεοδώρου». Ετσι αναγράφεται στις εκθέσεις της Ασφάλειας για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Εκεί μαθαίνει κανείς δυο - τρία ακόμα στοιχεία:«Εβλήθη από πυροβόλον όπλον εις την συνοικίαν Ζωγράφου και επί της οδού Ανακρέοντος αριθ. 2. Διεκομίσθη νεκρό εις το Νοσοκομείο Παίδων. Το πτώμα παρελήφθη υπό του πατρός του την 9ην ώραν της σήμερον 18-11-1973 και τας πρωινάς ώρας της αύριον θα ενταφιασθεί εις το Νεκροταφείον Ζωγράφου. Εις το Νεκροτομείον διεκομίσθη την 15.00 ώραν της 17-11-1973».Τα παιδιά όλα έφεραν τραύματα από πυροβόλα όπλα. Ελαφρύτερα τραυματισμένος ήταν ο 13χρονος Νικόλαος Λάμπρου του Νικολάου: «Τρία τραύματα οπισθίας επιφανείας αριστερού μηρού και κνήμης. Του εγένετο συρραφή, οδηγίαι».Τα παιδιά που εισαχθήκανε για νοσηλεία ήταν τρία:Νικόλαος Κατρατζής του Ιωάννου, ηλικίας 11 ετών. «Διαμπερές τραύμα δεξιού μηρού. Εισήχθη εις Ορθοπεδικήν Κλινικήν».Κωνσταντίνος Κατρατζής του Ιωάννου, ηλικίας 8 ετών. Διαμπερές τραύμα αριστερού μηρού. Εισήχθη εις Ορθοπεδικήν Κλινικήν».Γεώργιος Αργίτης του Δημητρίου, ηλικίας 12 ετών. «Διαμπερές τραύμα δεξιού άνω άκρου. Εισήχθη εις την Ορθοπεδικήν Κλινικήν. Διεκομίσθη εξ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου».


Ο απόρρητος κατάλογος των νεκρών του Πολυτεχνείου, που συντάχτηκε από το Γραφείο Εθνικής Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, έχει ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1973, δηλαδή μόλις τέσσερις ημέρες. Υπογράφεται από τον τότε διευθυντή της Αστυνομίας Λουκά Χριστολουκά.Στις τέσσερις δακτυλογραφημένες σελίδες του καταλόγου απαριθμούνται 12 νεκροί. Αλλοι τρεις έχουν προστεθεί με στυλό. Αυτοί πέθαναν συνεπεία των τραυμάτων τους μια - δυο μέρες αργότερα σε νοσοκομεία. Δηλαδή στο συγκεκριμένο κείμενο γίνεται λόγος συνολικά για 15 νεκρούς. Αναφέρονται τα στοιχεία του φονευθέντος και η αιτία θανάτου. Πληροφορίες δίνονται, επίσης, για τον τόπο και τη μέρα της κηδείας, θέμα για το οποίο έχει επιληφθεί η κατά περίπτωση Αστυνομική Αρχή. Οι αναφερόμενοι στο έγγραφο νεκροί είναι:Καραμάνης Μάρκος του Δημητρίου και της Αικατερίνης, ετών 23. Τραυματίστηκε θανάσιμα στο δώμα πολυκατοικίας της πλατείας Αιγύπτου. Στην περιοχή της ίδιας πλατείας, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πολυτεχνείο, έπεσαν νεκροί και δύο ξένοι υπήκοοι, χτυπημένοι από «πυροβόλον όπλον». Ολοι από τον ίδιο λόγο έχασαν τη ζωή τους.Θεοδώρου Δημήτριος του Θεοφάνους, ετών 5.Σαμούρης Γεώργιος του Ανδρέου, ετών 23. «Ευρέθη νεκρός εις την διασταύρωσιν των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμαδών βληθείς υπό πυροβόλου όπλου».Σπαρτίδης Αλέξανδρος του Ευστρατίου - Αθου, μαθητής. «Ο θάνατός του προήλθεν εκ βλήματος πυροβόλου όπλου εις την κοιλιακήν χώραν».Φαμέλος Βασίλειος του Παναγιώτου, ετών 26. «Ετραυματίσθη θανασίμως, προφανώς, έξωθι Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και ο θάνατός του προήλθεν από πυροβόλον όπλον».Κομνηνός Διομήδης του Ιωάννου, ετών 17, μαθητής. «Ευρέθη νεκρός έξωθι του Πολυτεχνείου. Ούτος εβλήθη την 22.15 ώραν της 16-11-1973. Εβλήθη υπό πυροβόλου όπλου».Μπεκιάρη Βασιλική του Φωτίου, ετών 17. «Εβλήθη εις την ταράτσαν της οικίας της εξ αδεσπότου βλήματος, ευρεθέντος εις την κεφαλήν της».Γεριτσίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου. «Εβλήθη εξ αδεσπότου βλήματος όπλου, ενώ εκάθητο εντός του αυτοκινήτου του, εσταθμευμένου εις περιφέρειαν Ν. Λιοσίων. Το βλήμα ετρύπησεν τον ουρανόν του αυτοκινήτου και εν συνεχεία ενεσφηνώθη εις την δεξιάν οπισθίαν βρεγματικήν χώραν».Μυρογιάννης Μιχαήλ του Δημητρίου ετών 20. «Εβλήθη υπό πυροβόλου όπλου εις την οδόν Καρνεάδου».Μαρκουλής Νικόλαος του Πέτρου, ετών 24. «Η σύζυγός του τυγχάνει έγκυος πέντε μηνών. Διαμπερές τραύμα κοιλίας διά πυροβόλου όπλου. Τρώσις ήπατος - δεξιάς κωλικής καμπής - κάτω κοίλης φλεβός δεξιού νεφρού».Καραγιώργης Στυλιανός του Αγαμέμνονος. «Εβλήθη υπό άρματος στην πλατείαν Αμερικής».Παντελεάκης Κυριάκος του Δημητρίου, ετών 43, δικηγόρος. Κουμπός Ανδρέας του Γεωργίου, ετών 63. Και οι δύο τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τα επεισόδια και εξέπνευσαν σε νοσοκομεία, όπου μεταφέρθηκαν.


Μέσα στον φάκελο της Ασφάλειας για το Πολυτεχνείο υπάρχουν ονομαστικές καταστάσεις και με τους συλληφθέντες στα γεγονότα. Εχουν συνταχθεί κατά τόπο κράτησης: ποιοι είναι κλεισμένοι στις Σχολές Αστυνομίας και Χωροφυλακής, ποιοι στις Στρατιωτικές Φυλακές Μπογιατίου και ποιοι στα Στρατόπεδα του Χαϊδαρίου.Στο Μπογιάτι έχουν οδηγηθεί μερικοί από το «βαρύ πυροβολικό» της Αριστεράς κάθε απόχρωσης. Στον κατάλογο βρίσκει κανείς ανακατεμένους τον Μήτσο Παρτσαλίδη του ΚΚΕ Εσωτερικού , τον Θόδωρο Κατριβάνο της ΕΔΑ, τον Γιάννη Χοτζέα της μαοϊκής «Αναγέννησης», τον Γιώργη Τρικαλινό και τον Θανάση Παπαρήγα του ΚΚΕ. Ο τελευταίος είναι ο εκλιπών σύζυγος της γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος.Μεταξύ των κρατουμένων συγκαταλέγεται και ο μετέπειτα πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ Νίκος Κιάος.Ο πλήρης κατάλογος των 35 κρατουμένων στο Μπογιάτι είναι ο εξής:Δ. Παρτσαλίδης, Ν. Κιάος, Π. Δρακοπούλου, Ι. Παπαγιαννέας, Ι. Πετρόπουλος, Γ. Στεργίου, Στ. Παπαγιάννης, Β. Τσιγκούνης, Ρ. Χοτζέα, Π. Κυριαζής, Δ. Κρεμύδας, Ι. Πλαπούτας, Α. Δάμπασης, Ι. Χοτζέας, Ευ. Μίχας, Γρ. Ψαλτάκος, Γ. Τρικαλινός, Δ. Γκούθας, Γ. Νικιλάου, Δ. Παπανικολάου, Α. Κορακάκης, Ι. Παπακωνσταντίνου, Κ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Φωλόπουλος, Κ. Σεφέρης, Ν. Πανταζίδης, Κ. Δαβανέλος, Θ. Κατριβάνος, Θ. Θωμαδάκης, Α. Παπαρήγας, Γ. Σπυράτος, Α. Τσιώκος, Ζ. Ζορζοβίλης, Θ. Ραψανιώτης, Α. Γρεβιάς.Σε άλλους καταλόγους συλληφθέντων θα βρει κανείς ονόματα κρατουμένων όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Καζάκος, η Τζένη Καρέζη. Ο Νίκος Βερνίκος, ο Νίκος Δρόσος, ο Αντώνης Λιωναράκης.


Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

top gr. cinema 2010


top elliniko sinema 2010-2011

bazoyme mono mia giati oi alles den exoyn bgalei oyte treiler kalh tha einai kai toy giannari pantos!!


Maxairovgaltis


Ζωή στην πίσσα. Πόσο!!!


top 5 cinema 2010 - 2011


top xenes 2010-2011

1)True Grit


an einai san to palio!!! tha einai ok. an kai sthn amerikh aresoyn mono ta ameriklanika.


2)The Tree of life


Terrence Malick o neos kioumprik!


3)127 Hours


Aron Ralston's Story ekobes to xeri soy?


4)L'Illusionniste


‎7 xronia meta to trio ths mpelbil silben some xana


5)The Social Network


h tainia poy to facebook den thelei na doyme!! mas leei gia ton zakermperk poy eklepse thn idea apo toys didymoys gouinklbos kai epinohse to facebook giati eixe adunamia sto na kanei filikes sxeseis o kamenos. h tainiara toy fincer toy skhnotheth toy seven kai toy zodiac mas leei gia thn fi...lia kai thn anthropinh epikoinonia poy ginete ena paixnidi pseudaisthseon pou paizetai stis othones ton upologiston. o kathenas exei edo mesa tosoys filoys poy den toys exei dei pote kai oyte kan toys xerei kai bazo kai ton eayto moy mesa .entelos pseytiko eno h alhtheia eimaste emeis gia ayto leo na afisoyme to facebook kai na pame gia kafe na gnoristoyme giati edo mas ekanan emporeysimo eidos. h tainia tha paei pisteyo kai sta oskar .eno to facebook ths kanei polemo kai o zakemperk .legontas pos den einai alhtheia kai kanontas filanthropies gia na kanei ton kalo.Δείτε περισσότερα


αποχή!!!!!


me apoxh pano toy 50% giati den pame sto zeitgaist gia mia swsth koinonia! des apo kato !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=r4RWj97CEPY

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

tromokrates me fakelakia!!!!


ti tromokrates? einai ok ta paidia mpravo toys!!! an kai eimai kata ths bias alla tromokrates einai oi 300 ths boylhs.an kai h kopela den eftege tipota.alla edo o mpoys skotose xiliades kai ton eknan theo .kai o ompama exei parei to nompel ths eirhnhs .alla oi amerikanoi skotonoyn akoma ton kosmo sto irak ti einai ayta ? kai h bombes htan mono gia hxo aytes poy efygan exo htan megales. h lysh kai to melon prepei na einai kati san ayto poy einai apo kato.Peter Joseph θα μας δώσει προφανώς τον λόγο που το Πρόγραμμα Αφροδίτη (THE VENUS PROJECT) είναι ΕΦΙΚΤΟ , και οχι ΟΥΤΟΠΙΚΟ….. mporei na einai gia symferonta sthmeno alla afoy den thelei lefta kai milaei gia isothta poso sthmeno einai ???
exaloy se xypnaei!!!!!!!!!!!!!!!!


kai kati akoma gia thn kyriakh ton eklogon na baloyme mia kapota mesa kai na grapsoyme o protos na parei ton deytero.


θελετε ψηφο,ε λαμογια;;ψωφο θα παρετε!!

o kathe mapas thn kyriakh sthn kalph


parte to apo kato pshfodeltio kai balte to ston fakelo kai meta sthn kalph thn kyriakh.


Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

to kalokairaki exei Zeitgeist!!!
to kalokairaki perase sxedon kai ayto poy katalaba einai oti o xeimonas tha einai poly dyskolos gia olloys. Oxi oti to kalokairi htan pio kalo. me toys blakes poy mas kybernane kai den eixe kai tipota mexri kai to moydial htan moyfa. kai apo sinema to mono kalo htan oi 22 sfaires to toy story kai to inception poy den exei skasei akoma. to pio kalo htan omos oti sthn ellada eskase to zeitgeist gia ta kala.gia to zeitgeist ta exoyme xana pei alla Με την επίσκεψη του Jacque Fresco & Roxanne Meadows στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα καθώς και επισκέψεις και συναντήσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Το Επίσημο Τμήμα Ελλάδας του Κινήματος Zeitgeist σε συνεργασία με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δρ. Ν. Νικητάκο – Πρόεδρο του τμ. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και τους συνεργάτες του Θ. Λίλα και Α. Βατίστα –«Σχέδιο Αι Στράτης – Πράσινο Νησί» - έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσει , τον κοινωνικό σχεδιαστή και ιδρυτή του Σχεδίου Αφροδίτη – Venus Project – J.Fresco και τη συνεργάτιδα του R.Meadows, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας.
Θα πραγματοποιηθεί διάλεξη, Venus Project World Lecture Tour, στην Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 και ώρα 18:30, στο Ξενοδοχείο Imperial με την ευγενική προσφορά της «Προπόνησης Ζωής – Διοργάνωση Σεμιναρίων».

Στα πλαίσια της παραμονής του στην Αθήνα ο Jacque Fresco και η Roxanne Meadows θα ξεναγηθούν το Νέο Μουσείο Ακρόπολης και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, θα έχουν συναντήσεις με τα μέλη αλλά και με τους ενδιαφερόμενους για το Κίνημα Zeitgeist και το Venus Project και τέλος θα συμμετάσχουν στο παδικό δρώμενο που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2010 σε ανοικτό χώρο με τίτλο "Τα παιδιά σχεδιάζουν το Μέλλον".
Επίσης προγραμματίζεται επίσκεψη στο νησί της Ηρακλειάς με την ευγενική φιλοξενία της τοπικής κοινότητας και του Παν/μιου Αιγαίου, όπου λειτουργεί η πρώτη παγκοσμίως μονάδα αφαλάτωσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργο της ίδιας ερευνητικής ομάδας και διάλεξη-συνάντηση στη Σύρο στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Αιολικής Ενέργειας στις 15 Ιουνίου (συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)


des thn alhtheia apo kato.
kai edo
akoma
kai telos edo


Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

oxi η πολιτική και το χρήμα na κρατούν τα κλειδιά της προσωπικής μας ανάπτυξης


Το Κίνημα Zeitgeist δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα. Δεν αναγνωρίζει κράτη, κυβερνήσεις, φυλές, θρησκείες ή τάξεις. Η κατανόηση μας δείχνει, ότι αυτές είναι ψευδείς, ξεπερασμένες διακρίσεις, που απέχουν πολύ από θετικούς παράγοντες για την πραγματική συλλογική ανθρώπινη ανάπτυξη και δυναμικό. Βάση των παραπάνω είναι η εξουσία, η διαίρεση και η διαστρωμάτωση, δεν είναι η ενότητα και η ισότητα, που είναι ο στόχος μας.Έχουμε την πρόθεση να αποκαταστήσουμε τις θεμελιώδεις ανάγκες και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της προώθησης των πιο σύγχρονων αντιλήψεων σχετικά με το ποιοι και τι πραγματικά είμαστε, σε συνδυασμό με το πώς η επιστήμη, η φύση και η τεχνολογία (και όχι η θρησκεία, η πολιτική και το χρήμα) κρατούν τα κλειδιά της προσωπικής μας ανάπτυξης, όχι μόνο ως μεμονωμένα ανθρώπινα όντα, αλλά ως πολιτισμός, τόσο δομικά όσο και πνευματικά.Ο στόχος είναι να αναθεωρήθει η κοινωνία του κόσμου μας σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις γνώσεις του σήμερα. Όχι μόνο για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις κοινωνικές και τεχνολογικές δυνατότητες, που πολλοί έχουν εκπαιδευτεί να θεωρούν ως αδύνατες ή ενάντια στην "ανθρώπινη φύση", αλλά και για να προωθήσει τα μέσα για την υπέρβαση αυτών των στοιχείων της κοινωνίας που διαιωνίζουν τέτοια παρωχημένα συστήματα.Η κατανόηση του ότι είμαστε συμβιωτικά όντα και ότι ζούμε σε ένα συμβιωτικό σύμπαν θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε προς τα πάντα και προς όλους.To Zeitgeist Movement δεν υποστηρίζει καμία μορφή βίας!

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

mundial ellada kai toy story 3 me inception.kai ena mprabo sthn astynomia toy hlektronikoy egklimatos!
sto moundial o mparmparexagel kai thn parea den htan kaloi. alla O XEIROTEROS PAIKTHS THS ELLADAS HTAN O SPHKER THS TV.KAI OI PAIKTES OMOS HTAN PIO ARGOI KAI APO TA KLARK. AGGLIA , BRAZILIA ,ISPANIA BLEPO ME XILH ALLA MALON H BRAZILIA THA PAREI THN KATSAROLA.

to moundial me ths boubouzeles einai san toys agones ths elladas dipla se balto me koynoypia..h agglia mporei na to parei h na ths to dosoyn giati exei kai olumpiakoys h ayto h to 2012 to eyropaiko den to exei parei kai pote. pantos o rexagkel den katalaba giati bazei ton xaristea kai ton gkeka kai den exei parei mazi ton mhtroglou h na bazei nini kai prita.kai o tzabelas poy einai ? pANTOS EINAI KOLOFARDOS . ME TON KOLO PIANEI MPARMPOUNIA.

pantos toys afrikanoys toys exapatisan toys legane oti aytoi poy tha doulepsoyn sta erga gia to moyndial tha parei o kathena apo 3.000 oxi eyro alla to nomisma toys kai telika toys edosan 190 ote 1000 kai anti na toys fane kathonte kai krazoyn me ths boyboyzeles kai san malakes to blepoume kai emeis ti zoume re malaka ti kosmos einai aytos me exorgizei .san ton aystralo poy menei se mia mpala foto apo pano.kai h amerikh kati edeixe sto mundial morei na ginei megalh dynamh exoyn rixei polla lefta opos kai h gkana an kai thelei polla xronia!! ego pantos thelo na to parei h argentinh logo maradonakai apo thn mesh kaimprosta einai asteria piso exoyn problima.thelo kai h germania na parei toys aggloys!! shmera. h ellada prepei na kanei kati me thn dhmioyrgia ths den exoyme dhmioyrgia eyxaristoyme ton rexagkel alla prepei na allaxoyme selida giati den exoyme pdosfero meta to eyropaiko kai se ayto den fteei o germanos peire thn ellada na thn paei kapoy oxi na brei pextes.toy to eixan protini alla eipe oxi. giati eimaste gia to delfinario gia na milane kai oi mougkoi.
to kalo ayto to kalokairi einai to toy story 3 poy einai kathara gia megaloys kai to iception giati to mundial den exei poly theama tha eperpe na einai ton aygoysto na exoyn xekoyrastoys pextes alla ftene kai oi sylogoi.
mprobo kai sthn hlektronikh astynomia tha parei anthropoys apo to metsobio gia na prolabenh ths aytoktonies apo to internet logo video game kai erotikhs apogoiteyshs to 80% apo ayto einai.kai ta paidia poy den exoyn pc apo mia ereyna diabazoyn pio poly kai einai kai pio exypna!!!

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης είναι πλέον η Ελλάδα .kai exoyme kai to mundial!
Η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης είναι πλέον η Ελλάδα σε πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών.Αυτή την σκληρή πραγματικότητα, η οποία όμως δεν φαίνεται να προβληματίζει τους ….α(να)ρμόδιους υπουργούς , επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μιας έρευνας του ΚΕΠΚΑ ( Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) , η οποία πραγματοποιήθηκε σε 124 προϊόντα καθημερινής χρήσης σε σούπερ μάρκετ , ιδίων συμφερόντων, της Θεσσαλονίκης και της Λουμπλιάνας της Σλοβενίας.
Συγκεκριμένα , το συνολικό κόστος των 124 προϊόντων στη Σλοβενία ανέρχεται στα 390,82 ευρώ έναντι 454,70 ευρώ στην Ελλάδα. Δηλαδή η χώρα μας είναι κατά 16.35% ακριβότερη από την Σλοβενία.
Μεγάλες διαφορές στις τιμές παρατηρούνται μεταξύ της χώρας μας και άλλων χωρών της Ευρώπης , όπως η Γερμανία και η Μ. Βρετανία. Μιλάμε πάντα για τα ίδια προϊόντα των ίδιων εταιρειών.
Είναι το γνωστό παιχνίδι των πολυεθνικών εις βάρος των καταναλωτών οι οποίοι όμως σήμερα δεν έχουν άλλες αντοχές. Η κυβέρνηση επιδεικνύει μέχρι ώρας μια παράλογη αβουλία και ατολμία να προχωρήσει σε άμεσο έλεγχο των τιμών .


kai me to mundial den katalaba kati h afrikh den exei farmaka o kosmos ths den exei melon kai aytoi bazoyn lefta gia to moundial me gypeda k.l.p. giati den sozoyn ton kosmo ? kai san blakes tha to doyme kai emeis tha pexoyme kai stoixhma re poy zoyme kai ti kanoyme kai bazo kai ton eayto moy mesa.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

den mas ta pan ayta oi koyfales.(exei kai video)


Η δικαστικός Μαρία Μαργαρίτη, προχώρησε σε απεργία πείνας, στις 12 Δεκεμβρίου 2007, μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου, εξαιτίας της εκδίωξής της από το δικαστικό σώμα. Η Μαρία Μαργαρίτη απομακρύνθηκε βιαίως από τον χώρο στον οποίο είχε κατασκηνώσει και το γεγονός που κάλυψε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, σχεδόν αποσιωπήθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ.Η ίδια ισχυρίστηκε, ότι η εκδίωξή της από το δικαστικό σώμα οφείλεται στο ότι πραγματοποίησε καταγγελίες για κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονταν για σεισμοπαθείς, από κρατικούς παράγοντες. Η Μαρία Μαργαρίτη, είχε προχωρήσει επίσης και σε καταγγελίες εναντίων δικαστικών λειτουργών, που όπως υποστήριξε, ασελγούσαν επί πληρωμή πάνω σε ανήλικους, ακόμη κι εντός των δικαστικών χώρων. Η Μαρία Μαργαρίτη κατήγγειλε επώνυμα, πολιτικούς, δικαστικούς και αστυνομικούς για συμμετοχή σε κυκλώματα διαφθοράς, ενώ στις 25 Νοεμβρίου του 2004 κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων, πως δυο κουκουλοφόροι -που ισχυρίστηκε ότι ήταν αστυνομικοί- εισέβαλλαν στο σπίτι της κι αφού την έδεσαν, την κούρεψαν.Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως η Μαρία Μαργαρίτη αναφέρεται από κάποιους, ως ένα άτομο με μειωμένο καταλογισμό, που δεν έχει «σώας τας φρένας», ενώ είχε κατηγορηθεί και η ίδια στο παρελθόν για την κλοπή 800 δικογραφιών από το Πρωτοδικείο Γρεβενών, παρ' ότι αυτή την κλοπή την είχε καταγγείλει και η ίδια.

to video einai apo kato.

Έφυγε» ο Dennis Hopper


Έφυγε» ο Dennis Hopper
Ο ηθοποιός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 74 του χρόνια
Copyright (c) Myself.gr 2009
Μετά από 10ετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, ο Dennis Hopper, γνωστός για τους ρόλους του ως Billy στο «Easy Rider» και ως Frank Booth στο «Blue Velvet», έφυγε από τη ζωή, στην ηλικία των 74 ετών.

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΑΙΣΧΟΣ!!ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΚΟΡΚΟΝΕΑΣ-ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ


ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!!ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΚΟΡΚΟΝΕΑΣ-ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ.


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΠΑΡΟΛΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008,ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ,ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ...ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΦΟΥΓΚΡΆΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ,18 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ,ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΞΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ. ΚΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΑΝΑΕΝΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,ΜΕ ΝΕΟ ΓΥΡΩ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ.... ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΟΥΜΕ,ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.


mas prokaloun,dn pisteoun oti eimaste oikanoi na alla3oume tn kosmo tus.

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Αν ο σκύλος δαγκώσει τον Πάγκαλο και το λοβέρδο θα του δώσω μια μπριτζόλα!


«Κανέλλος, η μασκότ των Ελλήνων. Ο σκύλος που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή». «Στην Ελλάδα μια νέα ράτσα διαδηλωτή που δεν φιμώνεται (ή... δεν φορά φίμωτρο)». Οι ανταποκριτές των ξένων ΜΜΕ στην Αθήνα έχουν ανακαλύψει με μεγάλο ενθουσιασμό τη μετενσάρκωση του αποθανόντος διάσημου σκύλου των Εξαρχείων, που συνοδεύει τους διαδηλωτές σε κάθε μεγάλη πορεία.


mpravo ston kanelo!!!!!
an kai aytos o skylos akoyei sto onoma Λουκάνικος".

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Πρωταγωνιστές - Σπιναλόγκα (Επαμεινώνδας Ρεμουνδάκης)
mpravo stoys protagonistes gia extes to brady!!!! kai to afieroma toys sthn pinalogka!!!! giati thn zwh thn ektimas mono tote .KAKO ALLA ALHTHEIA. apo kato ntokimanter toy 1973 L'Ordre toy Jean Daniel Pollet .


kai apo edo oi protagonistes


to mega tha kanei sirial gia thn spinalogka me odhgies apo ton manolh fountoylakh proin xanseniko (lepro) kai kati kalo sth tv.

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Μπάτμαν


Μπάτμαν» θα βρει τον δρόμο προς τις αίθουσες τον Ιούλιο του 2012.
Ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος των δύο προηγούμενων ταινιών του υπερήρωα, Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει ακόμα δηλώσει δημοσίως τις προθέσεις του. Αυτή την στιγμή έχει έτοιμη την καινούρια του περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «The Inception» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο η οποία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες της Αμερικής σε λίγους μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 16 Ιουλίου.
Παρόλα αυτά οι φήμες λένε ότι ο Νόλαν τελικά θα βρίσκεται στο τιμόνι της ταινίας καθώς έχει ήδη ανανεώσει την επαγγελματική του σχέση με την Warner Bros με αφορμή την επαναδραστηριοποίηση του άλλου υπερήρωα της εταιρίας, Σούπερμαν. Απ’ την άλλη μεριά, ο Κρίστιαν Μπέιλ, πρωταγωνιστής των δύο τελευταίων ταινιών του Μπάτμαν φαίνεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία για να πρωταγωνιστήσει και στην τρίτη ταινία .
Βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων με τον Κρίστοφερ Νόλαν για να ξεκινήσουμε και επίσημα την αντίστροφη μέτρηση.

Μποντ


Οι πιο αδίστακτοι εγκληματίες δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Τζέιμς Μποντ, ωστόσο η οικονομική κρίση έχει τη δύναμη να το κάνει. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η καταχρεωμένη εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών MGM (τα χρέη της αγγίζουν τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια) αναβάλει επ’ αόριστον την παραγωγή της επόμενης ταινίας του πράκτορα 007.
Παρά τα κακά νέα για την 23η ταινία του Μποντ, οι περιπέτειες του 007 θα συνεχιστούν. Ηδη έχουν αρχίσει τα στοιχήματα για το ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον αήττητο πράκτορα. Φαβορί εμφανίζεται ο 33χρονος ηθοποιός του Avatar και της «Τιτανομαχίας», Σαμ Γουόρθινγκτον, με ποντάρισμα πέντε προς δύο, ενώ το ίδιο ποσοστό υποστηρίζει ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ δε θα υποδυθεί τον 007 για τρίτη φορά. Στοιχήματα επτά προς ένα πιστεύουν ότι στην επόμενη εκδοχή του πολυπόθητου κινηματογραφικού ρόλου θα βρεθεί ο Κρίστιαν Μπέιλ ή το λατρεμένο παιδί του Χόλιγουντ -αλλά ασφαλώς μια τολμηρή επιλογή για το ρόλο- ο Γουίλ Σμιθ. Ωστόσο από τα ίδια πονταρίσματα αναμένεται ότι ο Κρεγκ θα επιστρέψει ξανά στον ρόλο (εμείς ποντάρουμε σε αυτό πάντως). Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που εμφανίζεται χρονικό χάσμα στις παραγωγές του Μποντ, αρχίζουν και τα στοιχήματα. Και μάλλον επαληθεύονταν. Στο κενό διάστημα μεταξύ 1989 και 1995 ο Ουαλός ηθοποιός Τίμοθι Ντάλτον έδωσε τη θέση του στον επόμενο Μποντ, τον γεννημένο στην Ιρλανδία, Πιρς Μπρόσναν. Κι όταν αργότερα, μεταξύ 2002 και 2006, ο Μπρόσναν «έκανε κοιλιά», είδε τον Κρεγκ να αναλαμβάνει την ενσάρκωση του ρόλου του. Υ.Γ. Το φερόμενο ως φαβορί για την ενσάρκωση του επόμενου Τζέιμς Μποντ, Σαμ Γουόρθιγκτον, είχε κάνει δοκιμαστικό για το «Casino Royal», αλλά έχασε το ρόλο από τον Ντάνιελ Κρεγκ. Λέτε να πάρει τη ρεβάνς τώρα που μεγάλωσε;