Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ sos πρεπει να το δουμε ολοι !!!!!
Η ζωή χωρίς όρια δες το απο κατω video
http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=player_embedded

Φανταστείτε να γεννηθεί χωρίς χέρια. No arms to wrap around a friend ; no hands to hold the ones you love; no fingers to experience touch ; no way to lift or carry things. Δεν τα όπλα για να τυλίξει γύρω από έναν φίλο? Δεν τα χέρια για να κρατήσει αυτούς που αγαπάτε? Δεν δάχτυλα για να εμπειρία αφής? Δεν υπάρχει τρόπος να άρει ή να πράγματα. How much more difficult would life be if you were living without arms and hands? Πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η ζωή αν ζούσαν χωρίς βραχίονες και τα χέρια; Or what about legs? Ή τι γίνεται με τα πόδια; Imagine if instead of no arms, you had no legs. Φανταστείτε αν αντί για τα όπλα δεν, δεν είχατε πόδια. No ability to dance, walk, run, or even stand. Δεν ικανότητα να χορεύει, να περπατήσετε, τρέχει, ή ακόμη και να σταθούν. Now put both of those scenarios together… no arms and no legs. Τώρα βάλτε τα δύο αυτά σενάρια ... δεν τα όπλα και δεν τα πόδια. What would you do? Τι θα κάνατε; How would that affect your everyday life? Πώς θα επηρεάσουν την καθημερινή σας ζωή;
Meet Nick Vujicic, pronounced 'Vooy-cheech'. Γνωρίστε τον Νικ Vujicic, προφέρεται «Vooy-Cheech». Born in 1982 in Brisbane, Australia, without any medical explanation or warning, Nicholas Vujicic came into the world with neither arms nor legs. Γεννήθηκε το 1982 στο Brisbane της Αυστραλίας, χωρίς οποιαδήποτε ιατρική εξήγηση ή προειδοποίηση, Νίκολας Vujicic ήρθε στον κόσμο με τα όπλα ούτε ούτε πόδια. Imagine the shock his parents felt when they saw their first-born brand new baby boy for the first time, only to find he was what the world would consider imperfect and abnormal. Φανταστείτε το σοκ οι γονείς του ένιωσα όταν είδαν για πρώτη φορά-γεννημένος ολοκαίνουργιο αγόρι μωρών τους για πρώτη φορά, για να διαπιστώσουμε ότι ήταν αυτό που ο κόσμος θα εξετάσει ατελή και ανώμαλη. A limbless son was not what nurse Dushka Vujicic, and her husband Pastor Boris Vujicic had been expecting. Μια κλώνους ή μέλη γιος δεν ήταν αυτό που νοσοκόμα Dushka Vujicic, και ο σύζυγός της πάστορα Μπόρις Vujicic περίμεναν. How would their son live a normal happy life? Πώς θα τον γιο τους ζουν μια φυσιολογική ευτυχισμένη ζωή; What could he ever do or become when living with such a massive disability? Τι μπορούσε να κάνει ποτέ ή να γίνουν όταν ζουν με μια τέτοια μαζική αναπηρία; Little did they or anyone else know that this beautiful limbless baby would one day be someone who would inspire and motivate people from all walks of life. Ο μικρός έκανε τα ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει ότι αυτό το όμορφο μωρό κλώνους ή μέλη μια ημέρα θα είναι κάποιος που θα εμπνέουν και να κινητοποιούν τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. God uses Nick to touch lives and bring the hope of Jesus Christ to people across the globe. Ο Θεός χρησιμοποιεί Νικ για να αγγίξει τη ζωή και να φέρει την ελπίδα του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Throughout his childhood, Nick dealt not only with the typical challenges of school and adolescence such as bullying and self-esteem issues; but also struggled with depression and loneliness. He constantly questioned why he was different than all the other kids surrounding him; why he was the one born without arms and legs. Καθ 'όλη την παιδική του ηλικία, ο Νικ ασχολήθηκε όχι μόνο με τα τυπικά προβλήματα της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, όπως ο εκφοβισμός και η αυτοεκτίμηση θέματα? Αλλά και αγωνίστηκε με την κατάθλιψη και τη μοναξιά Αυτός συνεχώς υπό αμφισβήτηση γιατί ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα παιδιά γύρω του?. Γιατί ήταν αυτή που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια. He wondered what the purpose behind his life was, or if he even had a purpose. Αναρωτήθηκε τι ο σκοπός πίσω από τη ζωή του ήταν, ή αν είχε ακόμα ένα σκοπό. According to Nick, the victory over his struggles throughout his journey, as well as the strength and passion he has for life can be credited to his faith in God. Σύμφωνα με τον Νικ, η νίκη επί του αγώνες σε όλο το ταξίδι του, καθώς και η δύναμη και το πάθος που έχει για τη ζωή μπορεί να πιστωθεί στην πίστη του στο Θεό. His family, friends and the many people he has encountered along the way have also encouraged him. οικογένεια, τους φίλους του και τους πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπισε στην πορεία έχουν τον ενθάρρυνε επίσης.
After school, Nick went on with further study and obtained a double Bachelor's degree, majoring in Accounting and Financial Planning from Griffith University in Logan, Australia. Μετά το σχολείο, ο Νικ συνέχισε με περαιτέρω σπουδές και απέκτησε ένα διπλό πτυχίο Bachelor, majoring στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού από το Griffith University στο Logan, Αυστραλία. By the age of 19, Nick started to fulfill his dream of being able to encourage other people and bring them the gospel of Jesus through motivational speaking and sharing his testimony about how God changed his life and gave him a future and a hope. Από την ηλικία των 19, Νίκος άρχισε να εκπληρώσει το όνειρό του να είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους άλλους ανθρώπους και να τους φέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού μέσω κινήτρων ομιλίας και την ανταλλαγή κατάθεσή του σχετικά με το πώς ο Θεός άλλαξε τη ζωή του και του έδωσε ένα μέλλον και μια ελπίδα. “I found the purpose of my existence, and also the purpose of my circumstance. «Βρήκα το σκοπό της ύπαρξής μου, καθώς επίσης και το σκοπό της περιστάσεως μου. There's a purpose for why you're in the fire.” Nick wholeheartedly believes that there is a purpose in each of the struggles we each encounter in our lives, and that our attitude towards those struggles, along with our faith and trust in the Lord can be the keys to overcoming the challenges we face. Υπάρχει ένας σκοπός για τον οποίο είστε μέσα στη φωτιά. "Νικ πιστεύει απόλυτα ότι υπάρχει ένας σκοπός σε κάθε ένα από τους αγώνες που έχουμε κάθε συνάντηση στη ζωή μας, και ότι η στάση μας έναντι των αγώνων, μαζί με την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο μπορεί να είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.
Now at 27 years old, this limbless young man has accomplished more than most people accomplish in a lifetime. Τώρα, σε 27 χρόνια, αυτό κλώνους ή μέλη νεαρός έχει καταφέρει περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους να ολοκληρώσετε σε μια διάρκεια ζωής. Nick recently made the massive move from Brisbane, Australia to California, USA, where he is the President of an Nick έκανε πρόσφατα η μαζική μετακίνηση από το Brisbane της Αυστραλίας στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος της international non-profit organization; Life Without Limbs, and also has his own motivational speaking company; Attitude Is Altitude. διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός? Ζωή χωρίς άκρα, και επίσης έχει τη δική του εταιρεία κινητήρια ομιλία? στάση είναι το υψόμετρο. Since his first speaking engagement back when he was 19, Nick has traveled around the world, sharing his story with millions of people, speaking to a range of different groups such as students, teachers, youth, businessmen and women, entrepreneurs, and church congregations of all sizes. Από την πρώτη δέσμευση ομιλίας του πίσω όταν ήταν 19, ο Νίκος έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τη διανομή της ιστορίας του, με τα εκατομμύρια των ανθρώπων, μιλώντας σε ένα φάσμα διαφορετικών ομάδων όπως φοιτητές και σπουδαστές,, τη νεολαία, επιχειρηματίες και γυναίκες, επιχειρηματίες, και συναθροίσεις εκκλησία όλων των μεγεθών. He has also told his story and been interviewed on various televised programs worldwide. Έχει πει επίσης την ιστορία του και από συνέντευξη σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. “If God can use a man without arms and legs to be His hands and feet, then He will certainly use any willing heart!” "Αν ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο χωρίς χέρια και τα πόδια να είναι τα χέρια και τα πόδια του, τότε θα χρησιμοποιήσει σίγουρα για πρόθυμη καρδιά!"


VERVE: Ενθουσιασμός! Vigor! Σθένος! Animation! Κινούμενα σχέδια! Life! Ζωή!


είναι ένα συναρπαστικό και συναρπαστική ματιά στο πώς ο Nick ζει τη ζωή του ... αυτό που κάποιοι είπαν δεν θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως ως αντικείμενο ή ως ελπίδα! Discover the driving factor behind Nick's passion and what that can mean for your own life! Ανακαλύψτε την κινητήρια δύναμη πίσω από το πάθος του Νίκου και αυτό που μπορεί να σημαίνει για τη δική σας ζωή! Within this 2-disc set, Nick will introduce you to four of his extraordinary friends: Daniel, a toddler born just like him; Jeanette, a young girl prevailing through disease and incredible physical challenges; Bethany, a champion surfer who survived a shark attack at age 13; and Joni, a friend and mentor to Nick, paralyzed from the neck down, now an author, painter and public speaker! Μέσα σε αυτό το σύνολο 2-Disc, ο Νικ θα σας παρουσιάσουμε τέσσερις από εξαιρετική τους φίλους του: Δανιήλ, ένα μικρό παιδί γεννήθηκε ακριβώς σαν κι αυτόν? Jeanette, ένα νεαρό κορίτσι που επικρατούν λόγω της ασθένειας και την απίστευτη φυσική προκλήσεις? Βηθανία, ένας surfer πρωταθλητής που επέζησαν επίθεση καρχαρία στην ηλικία των 13? και Joni, φίλος και μέντορας στους Nick, παράλυτος από το λαιμό και κάτω, τώρα ένας συγγραφέας, ζωγράφος και δημόσιος ομιλητής! The special bonus disc includes some of the most powerful segments of Nick's outreach to Colombia in 2008!! Το ειδικό δίσκο μπόνους περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ισχυρά τμήματα της προσέγγισης του Νίκου στην Κολομβία το 2008!

Δεν υπάρχουν σχόλια: