Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

προτεινόμενο μέτρο της Κάρτας με Πλινθίο.


Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κ. Χρ. Παπασωτηρίου επί του τιθέμενου σε δημόσια διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη).Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Ιδιαζόντως Επαχθές το προτεινόμενο μέτρο της Κάρτας με Πλινθίο.


Η ενσωμάτωση του πλινθίου στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων αλλά και ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟ την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΟΠΟΥ, όπου ευρίσκεται το πρόσωπο ,το φέρον την κάρτα!!!.


ΕΠΕΙΔΗ η προβλεπομένη ενσωμάτωση πλινθίου (τσιπ) στην κάρτα πολίτη, καθιστώντος ανά πάσα στιγμή εφικτό τον εντοπισμό και την θέση του φέροντος την κάρτα προσώπου μέσα στην Χώρα παραβιάζει την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας


ΕΠΕΙΔΗ ο προτεινόμενος από το Υπουργείο σκοπός της ταυτοποίησης του πολίτη και της διεκπεραίωσης των συναλλαγών του με το Δημόσιο μέσω της προτεινομένης κάρτας φερούσης πλινθίο (τσιπ), εις τρόπον ώστε να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντοπισμός του πολίτη μέσα στην Χώρα, συνιστά παράλληλα και μέτρο μηδόλως αναγκαίο και υπέρμετρα δυσανάλογο σε μία δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της Χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Και τούτο γιατί το προτεινόμενο μέτρο μόνον επί υπόπτων προσώπων και προσώπων που ελέγχονται για την διάπραξη ιδιαζόντως σοβαρών (κακουργηματικών) αδικημάτων, θα ηδύνατο να εφαρμοσθεί και όχι εφ’ όλου του πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή επί του συνόλου των πολιτών, οι οποίοι, κατά τα κοινώς γνωστά, διάγουν ησύχως και νομοταγώς. Έτσι το προτεινόμενο μέτρο, εφ’ όσον ποτε εκαθιερούτο, θα επιδρούσε άμεσα στον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος απολύτου σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και της προσωπικής τους ελευθερίας έναντι του Κράτους, ήτοι επί ατομικών δικαιωμάτων απολύτως απαραβιάστων.ΕΠΕΙΔΗ προσέτι η αυτή ως άνω συνταγματική αρχή της αναλογικότητος παραβιάζεται διά της προτεινομένης κάρτας του πολίτη, διότι ο σκοπός του σχετικού Νόμου, ο οποίος προεχόντως συνίσταται στην ταυτοποίηση του προσώπου, δύναται να ικανοποιηθεί πλήρως και ευχερώς με άλλους τρόπους, όχι τόσον ιδιαζόντως επαχθείς, όπως με το προτεινόμενο μέσο (κάρτα με τσιπ), δηλαδή χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρω ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα ο εν λόγω σκοπός ταυτοποιήσεως δύναται να επιτευχθεί με την διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως (ισχύων τύπος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, διαβατήριο).ΕΠΕΙΔΗ προς τούτοις και το ως άνω συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 9α Σ. περί προστασίας του πολίτη από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων δύναται να καμφθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 2472/1997, μόνον με την προηγουμένη ρητή συναίνεση του πολίτη, η οποία απαιτείται μέσα σε δημοκρατική κοινωνία, καθ’ όσον μάλιστα η διαβουλευομένη περίπτωση δεν εμπίπτει σε καμμία εκ των εξαιρέσεων της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου 5 για την επεξεργασία δεδομένων χωρίς την συναίνεση του πολίτη. Πρακτικά ουδείς δύναται να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Όσοι δε πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συναινούν στην συλλογή, επεξεργασία κλπ. των πληροφοριών και δεδομένων τους πρέπει να εξακολουθούν να δύνανται να ταυτοποιούνται με τους ήδη υφισταμένους τρόπους και μέσα, άλλως παραβιάζεται η ανωτέρω κατοχυρουμένη υπό του άρθρου 25 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητος. Επομένως επιβάλλεται να προβλέπεται παράλληλα με την κάρτα πολίτη και για όσους πολίτες αρνούνται την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση της χρήσεως του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, υπό τον τύπο που υφίσταται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους πολίτες δεν συναινούν στην λήψη και χρήση της νέας κάρτας με πλινθίο.


ΕΠΕΙΔΗ ακόμη η αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας μεταξύ του προτεινομένου μέτρου (κάρτας πολίτη) και επιδιωκομένου σκοπού (ταυτοποίηση προσώπου και διευκόλυνση συναλλαγών με την Διοίκηση) παραβιάζεται στην προκειμένη περίπτωση, καθ’ όσον η μεν συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος εκ μέρους ή για λογαριασμό του Κράτους δύναται και να υλοποιείται ευχερώς από τα όργανα αυτού με την ανά πάσα στιγμή χρήση της συγχρόνου τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και με την λειτουργία κεντρικής βάσεως δεδομένων, ο πολίτης όμως δεν θα δύναται να έχει πρακτικώς κανένα αντίστοιχο (ανά πάσα στιγμή) έλεγχο των συλλεγομένων για το άτομό του πληροφοριών, οι οποίες θα ενημερώνονται στην κάρτα του διά μέσου του πλινθίου λόγω της εξεζητημένης τεχνολογίας, η οποία δεν είναι οικονομικώς προσιτή ούτε πρακτικώς χρήσιμη ή αναγκαία για κανένα πολίτη.ΕΠΕΙΔΗ η τυχόν καταναγκαστική επιβολή λήψεως και χρήσεως από κάθε πολίτη της προτεινομένης κάρτας δύναται να αποκρουσθεί βασίμως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας.Εν όψει των ανωτέρω έχω την γνώμη: α΄) ότι η καθιέρωση της κάρτας πολίτη με τα προβλεπόμενα στην πρόταση διαβούλευσης χαρακτηριστικά και σκοπούς για την ταυτοποίηση του προσώπου και για την συλλογή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει νομίμως μόνο με την προηγουμένη συναίνεση κάθε πολίτη και με την αυτονόητη πρόβλεψη επαλλήλου και εναλλακτικής εξακολουθήσεως χρήσεως των μέχρι σήμερα ισχυόντων τρόπων και μέσων ταυτοποιήσεως (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος κλπ.) για όσους πολίτες ΔΕΝ συναινούν στην λήψη και χρήση της κάρτας πολίτη με πλινθίο και στην συναφή συλλογή, επεξεργασία κλπ. πληροφοριών και προσωπικών τους δεδομένων και β΄) κάθε πολίτης δικαιούται να αρνείται να λάβει και να χρησιμοποιεί την προτεινομένη κάρτα, της πολιτείας παντάπασιν υποχρεουμένης να προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποιήσεως, ήτοι δελτίο ταυτότητος χωρίς πλινθίο.


η τεχνολογία σαφως και δίνει λύσεις….. Η κάρτα του Πολίτη ΣΑΦΩΣ και μπορεί να δώσει λύσεις….. Το θέμα όμως εδώ είναι πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα μας που “βολτάρουν” απο Ινστιτούτα Αισθηττικής εως τις τράπεζες και τα Μαιευτηρια….Το πρόβλημα λοιπόν είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτός φιλτράρει “κρυβοντας” η “διαδίδοντας” δεδομένα , ανάλογα με τις βουλές του και το ποιό έργο θέλει να εξυπηρετησει.


Παραδειγμα: Αν ειχα και εγω ΙΣΟΤΙΜΑ προσβαση στην κάρτα του πρωθυπουργου και εβλεπα οτι πληρωσε προχτες 700 ευρω για οικογενειακη κόμωση (οπως και εγινε) δεν θα ειχα προβλημα να βλεπει και αυτος οτι πληρωσα 50 ευρω να αγορασω τα χαπια της επιληψιας μου…..ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OPEN SOURCE ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Προ δημοτικών εκλογων ελαμβανα sms απο υποψηφιο Δημαρχο (παρανομως τοτε), τα οποια ειχαν ξεπερασει τα ορια της ενοχλησης γυρω στα 7 τον αριθμο an kai δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης,


Ενημερώστε κυρίως τα εθισμένα στα καρτοκινητά και κάρτες Ελληνόπουλα και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που θα θεωρήσουν ότι η Φοροκάρτα και η Κάρτα του Πολίτη θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή τους.


Γιατί άραγε οι Πολίτες της Αγγλίας αντιστάθηκαν και ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ την κυβέρνηση να καταστρεψει εκατομμυρια κάρτες που είχαν εκδοθεί; Μήπως γιατί άρχισαν να σκέφτονται και να πράττουν έξυπνα και ελεύθερα? Σκεφθείτε και πράξτε ανάλογα!

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

να μην τον αφήνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; kai Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών

Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών
gaydo

Είναι δυνατόν να βρίσκεται στη χώρα μας -στη Γαύδο- ένα απο τα μεγαλύτερα μυαλά των Ρώσων -τον ‘παρακάλεσαν’ ξανά οι Ρώσοι για να τους βοηθήσει στην ανέλκυση του ΚΟΥΡΣΚ πριν απο λίγα χρόνια- να έχει κάνει πράξη μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδας του -επτά τον αριθμό- την πράσινη ανάπτυξη στο ακριτικό νησί μας, να έχει αιολική ενέργεια με τον θαυματουργό του κύλινδρο ακόμα και στα 10 μποφόρ -όταν τα μεγαθήρια σταματούν στα 4- να θέλει να δημιουργήσει αυτονομία απο πλευρά πόσιμου νερού – να φέρει συσκευή συμπύκνωσης της ατμοσφαιρικής υγρασίας από το Ινστιτούτο Vernadsky της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών που παρέχει την απαραίτητη ποσότητα νερού που υπολογίζεται σε 3 κυβικά ημερησίως- και να μην τον αφήνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;


akoma to apisteyto ntokimanter toy psihogioy kaiden to provalane polu kerdise kai oscar ntokimanter!
Cove - Louis Psihoyios, Ηλίας Ψυχογιός Όρμος Δελφινιών !!!!!!!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=4KRD8e20fBo

http://www.youtube.com/watch?v=HC0ipMB3FqM

kala xristoygena se ollous!!!


kai den asxoloumaste xana me politika giati exoyme lathos sxolia kai apo emas kai apo alloys.

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ντου και ξυλο στον Χατζηδάκη τον Βρωμύλο .

argise na ginei ayto! ta mat kai politikades tha trone roxales.
an kai eimaste kata ths bias.

alla milisame me ena mpatso extes kai toy eipa giati den erxese mazi mas sthn poria? kai varas ton kosmo eno kai esy perneis ligo mistho kai exeis xalia exoplimo kai h zoh soy einai ektethimenh kathe mera. kai den moy apanthse tipota les kai milaga ston aera eno otan toy eipa varesane ton xatzhdakh gelase. ara kai se esena den soy aresoyn ayta pou ginonte giati to kaneis? einai san na exeis kranos gia kefali kai skata anti gia myalo an kai olloi oi mpatsoi den einai idioi!!!

h elpida einai kati san ayto poy einai apo kato.
"Βάζω εγώ σήμερα μια σπίθα και περιμένω ν' ακολουθήσουν κι άλλες. Μέχρι η σπίθα να φουντώσει και να γίνει η καθαρτήρια φωτιά που θα μας σώσει." - Μίκης Θεοδωράκης

akoma egine kai h Παρουσίαση του κινήματος Zeitgeist: Αθήνα: Κινηματογράφος Μικρόκοσμος. Συγγρού 106. Ώρα: 13:00 thn kyriakh me eisodo dorean kai efine to adiaxorito.
h pio kalh elpida einai to video poy eftiaxe to paidaki apo thn preveza kai kaneis den mas eipe tipota. oyte apo thn ert poy βραβεύτηκε με το πρωτο βραβείο Πανελληνιου Δαγωνισμού της Ε.Ρ.Τ. για το 2010.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Za3VmufijXY

kai telos gia apodrash mia tainia to ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ του Στράτου Μαρκίδη
http://www.youtube.com/watch?v=CU47coD0ppk

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Το Μεγάλο Ψέμα oτι Η Χούντα παρέδωσε μηδέν Χρέοs!
Μεγάλο Ψέμα oτι Η Χούντα παρέδωσε μηδέν Χρέοs! ήταν ίδια ME τις Μετά κυβερνήσεις.
όπως το μετρό το εκανε η νδ και το πασοκ den paei na pei oti htan kai kalloi. opios kai na htan tha to ekane
deste apo kato gia na katalabete!!!!! oti me xounta h xoris panta thumata tha eimaste emeis.
Ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την χούντα όπως για παράδειγμα ότι δεν πεινάσαμε κατά τη διάρκεια της επταετίας ή ότι οι Δικτάτορες δεν πλούτισαν και ήταν έντιμοι ή ακόμη ότι η Ελλάδα έζησε εποχές μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική καθώς η φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που ακολούθησε η χούντα έχει να επιδείξει μεγάλα σκάνδαλα και διαφθορά.
Μόλις έγινε το πραξικόπημα, η χούντα φρόντισε μέσα σε λίγες βδομάδες να κλείσει όλες τις αμαρτωλές συμβάσεις που δεν έκαναν οι προδικτατορικές κυβερνήσεις: Litton, AEG-Telefunken, Esso-Pappas.. Οι δύο πιο χτυπητές περιπτώσεις “μεγάλων έργων” που εξαγγέλθηκαν τον πρώτο καιρό της δικτατορίας: Η πρώτη ήταν η σύμβαση με τη Litton Industries για “επενδυτικό πακέτο” στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη, σύμβαση που είχε απορριφθεί από τις προδικτατορικές κυβερνήσεις, για να υπογραφεί τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά το πραξικόπημα και να καταλήξει σε φιάσκο. Η δεύτερη ήταν η αξιοποίηση ενός δαιμόνιου πτωχεύσαντος αμερικανού επιχειρηματία, ονόματι McDonald, που ανέλαβε να βρει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της “Εγνατίας οδού” αλλά το έσκασε με 4,8 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό κι άλλα 33,4 σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.(ιος,17.11.96)


Από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν αυτό του Τομ Πάπας και της εταιρείας Esso Pappas. Σύμφωνα με κατάθεση του δημοσιογράφου Η. Δηματρακόπουλου στο αμερικάνικο κογκρέσο, η χούντα διοχέτευσε στο ταμείο της εκστρατείας του Νίξον 549.000 δολάρια σε μετρητά για τη προεκλογική εκστρατεία του το 1968. Το ποσό αυτό προερχόταν από τα κονδύλια που η CIA διοχέτευσε στην ελληνική ΚΥΠ, για την αντικομουνιστική της εκστρατεία. Η χρηματοδότηση γινόταν με εντολή του Παπαδόπουλου, μέσω του διοικητή της ΚΥΠ Μιχάλη Ρουφογάλη (δηλαδή ξέπλυμα χρημάτων μέσω του Πάπας).


Το ποσό, εξαιρετικά ψηλό για την εποχή εκείνη, . .... Η χρηματοδότηση της εκστρατείας του Νίξον από τη χούντα τεκμηριώθηκε το 1975, όταν συστάθηκε μια επιτροπή από το αμερικάνικο Κονγκρέσο, που ερεύνησε τις δραστηριότητες της CIA...».
Το αντάλλαγμα για τον Πάπας από τη Χούντα ήταν ευνοϊκές συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο (οι οποίες είχαν αμφισβητηθεί από την Ένωση Κέντρου). «Το μερίδιό του στην Ελλάδα περιλαμβάνει την πολυδιαφημισμένη προνομιακή σύμβαση για την COCA-COLA, μονοπώλιο του δικαιώματος αγοράς της ντομάτας της Δυτικής Ελλάδας, και ένα σύμπλεγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από χημικές και χαλυβουργικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και στόλους πετρελαιοφόρων»Από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά «επιτεύγματά» του ήταν η εξασφάλιση άδειας για τη δημιουργία εργοστασίου εμφιάλωσης της Κόκα-Κόλα στην Ελλάδα. Η αμερικανική πολυεθνική προσπαθούσε για μια δεκαετία να μπει στην ελληνική αγορά, χωρίς αποτέλεσμα.
Σκανδαλώδες ήταν και το φορολογικό καθεστώς για τους εφοπλιστές. Με μια ολόκληρη σειρά νόμων (Ν. 89/67, 378/68, 465/68 κλπ) οι φόροι στη ναυτιλία μειώθηκαν σε ελάχιστα επίπεδα (ενώ τα κέρδη τους είχαν εξαπλασιαστεί την επταετία), οι εφοπλιστές απολάμβαναν το προνόμιο εξαίρεσης από οποιονδήποτε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις. Η ίδρυση του ναυπηγείου Ελευσίνας από τον όμιλο Ανδρεάδη το 1969 με επένδυση δάνεια της χούντας, δανεικά και αγύριστα, χρησιμοποιήθηκε για εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό. Το 1972 η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ανακήρυξε τον Παπαδόπουλο επίτιμο πρόεδρο.
Το φαινόμενο των μεσαζόντων στην αγροτική οικονομία έκανε θραύση στη Χούντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κονσερβοποιίας Κύκνος η οποία έχοντας άφθονες πιστώσεις προαγόραζε σχεδόν τζάμπα τις τομάτες από τους παραγωγούς (Αυγή 9.1970). Το καθεστώς της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών που καθιέρωσε η χούντα και της παράλληλης διάλυσης των αγροτικών συνεταιρισμών (απογυμνώνοντας τις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών από τις εξουσίες που είχαν μεταβιβάζοντας αυτές στις διορισμένες διοικήσεις) με χαρακτηριστικό πρώτο πείραμα τη τιμή των ψαριών είχε σαν αποτέλεσμα την κερδοσκοπία 10-15 εταιρειών υπερπόντιας αλιείας και διάλυση 20 συνεταιρισμών φτωχών ψαράδων.
Όσο για τη προσωπική ζωή των συνταγματαρχών κάθε άλλο παρά λιτή ήταν. Ο Παπαδόπουλος μοίραζε την καθημερινότητα του ανάμεσα στη παραθαλάσσια βίλα στο Λαγονήσι(η οποία παραχωρήθηκε από τον Ωνάση), την ορεινή βίλα στη Πάρνηθα και τη βίλα στο Ψυχικό. Ο άντρας της κόρης του Παττακού Α. Μειντάνης, ο οποίος ήταν μηχανικός με πατέρα ταβερνιάρη, ανέλαβε επί χούντας πολεοδομικές μελέτες διαφόρων πόλεων, διορίσθηκε στο μηχανολογικό τμήμα του Τ. Πάπας, διορίσθηκε στο μηχανολογικό τμήμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και υπέγραψε και μια σύμβαση με τη ΔΕΗ το 1969 για τη μελέτη κατασκευής υποσταθμών της ΔΕΗΈνα άλλο μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό των σάπιων κρεάτων.. Ο υπουργός εμπορίου Μπαλόπουλος έκανε λαθρεμπόριο με σάπια κρέατα από τη Ροδεσία που για μήνες και τα «προσέφερε στους έλληνες καταναλωτές» (Ιός, 17.11.96). Μεγάλο σκάνδαλο ήταν η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου στο 1/3 του κόστους από τη ΔΕΗ της εταιρείας ΠΕΣΙΝΕ -Αλουμίνιο Ελλάδος ΑΕ


kai Το φαινόμενο των μεσαζόντων στην αγροτική οικονομία έκανε θραύση στη Χούντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κονσερβοποιίας Κύκνος η οποία έχοντας άφθονες πιστώσεις προαγόραζε σχεδόν τζάμπα τις τομάτες από τους παραγωγούς Το καθεστώς της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών που καθιέρωσε η χούντα και της παράλληλης διάλυσης των αγροτικών συνεταιρισμών (απογυμνώνοντας τις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών από τις εξουσίες που είχαν μεταβιβάζοντας αυτές στις διορισμένες διοικήσεις) με χαρακτηριστικό πρώτο πείραμα τη τιμή των ψαριών είχε σαν αποτέλεσμα την κερδοσκοπία 10-15 εταιρειών υπερπόντιας αλιείας και διάλυση 20 συνεταιρισμών φτωχών ψαράδων.

telos ta daneia apo to exoteriko triplasiastikan den exei kamia diafora apo to shmera!an kai den mporeis na to sygkrineis to 1967 me to 2010 htan alles oi anagkes.to aep otan to anelabe h xoynta htan 500 dolaria kao otan to afise htan 1250. me liga logia h pagkosmia oikonomia anetrepse plhros to skhniko kai ths oytopies twn syntagmatarxon.kai gia allh mia fora thuma hmastan emeis opos kai shmera!! antio sas.
me ayto kleinoy to afieroma sta thumata ths eftaetias.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ sos πρεπει να το δουμε ολοι !!!!!
Η ζωή χωρίς όρια δες το απο κατω video
http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=player_embedded

Φανταστείτε να γεννηθεί χωρίς χέρια. No arms to wrap around a friend ; no hands to hold the ones you love; no fingers to experience touch ; no way to lift or carry things. Δεν τα όπλα για να τυλίξει γύρω από έναν φίλο? Δεν τα χέρια για να κρατήσει αυτούς που αγαπάτε? Δεν δάχτυλα για να εμπειρία αφής? Δεν υπάρχει τρόπος να άρει ή να πράγματα. How much more difficult would life be if you were living without arms and hands? Πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η ζωή αν ζούσαν χωρίς βραχίονες και τα χέρια; Or what about legs? Ή τι γίνεται με τα πόδια; Imagine if instead of no arms, you had no legs. Φανταστείτε αν αντί για τα όπλα δεν, δεν είχατε πόδια. No ability to dance, walk, run, or even stand. Δεν ικανότητα να χορεύει, να περπατήσετε, τρέχει, ή ακόμη και να σταθούν. Now put both of those scenarios together… no arms and no legs. Τώρα βάλτε τα δύο αυτά σενάρια ... δεν τα όπλα και δεν τα πόδια. What would you do? Τι θα κάνατε; How would that affect your everyday life? Πώς θα επηρεάσουν την καθημερινή σας ζωή;
Meet Nick Vujicic, pronounced 'Vooy-cheech'. Γνωρίστε τον Νικ Vujicic, προφέρεται «Vooy-Cheech». Born in 1982 in Brisbane, Australia, without any medical explanation or warning, Nicholas Vujicic came into the world with neither arms nor legs. Γεννήθηκε το 1982 στο Brisbane της Αυστραλίας, χωρίς οποιαδήποτε ιατρική εξήγηση ή προειδοποίηση, Νίκολας Vujicic ήρθε στον κόσμο με τα όπλα ούτε ούτε πόδια. Imagine the shock his parents felt when they saw their first-born brand new baby boy for the first time, only to find he was what the world would consider imperfect and abnormal. Φανταστείτε το σοκ οι γονείς του ένιωσα όταν είδαν για πρώτη φορά-γεννημένος ολοκαίνουργιο αγόρι μωρών τους για πρώτη φορά, για να διαπιστώσουμε ότι ήταν αυτό που ο κόσμος θα εξετάσει ατελή και ανώμαλη. A limbless son was not what nurse Dushka Vujicic, and her husband Pastor Boris Vujicic had been expecting. Μια κλώνους ή μέλη γιος δεν ήταν αυτό που νοσοκόμα Dushka Vujicic, και ο σύζυγός της πάστορα Μπόρις Vujicic περίμεναν. How would their son live a normal happy life? Πώς θα τον γιο τους ζουν μια φυσιολογική ευτυχισμένη ζωή; What could he ever do or become when living with such a massive disability? Τι μπορούσε να κάνει ποτέ ή να γίνουν όταν ζουν με μια τέτοια μαζική αναπηρία; Little did they or anyone else know that this beautiful limbless baby would one day be someone who would inspire and motivate people from all walks of life. Ο μικρός έκανε τα ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει ότι αυτό το όμορφο μωρό κλώνους ή μέλη μια ημέρα θα είναι κάποιος που θα εμπνέουν και να κινητοποιούν τους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. God uses Nick to touch lives and bring the hope of Jesus Christ to people across the globe. Ο Θεός χρησιμοποιεί Νικ για να αγγίξει τη ζωή και να φέρει την ελπίδα του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Throughout his childhood, Nick dealt not only with the typical challenges of school and adolescence such as bullying and self-esteem issues; but also struggled with depression and loneliness. He constantly questioned why he was different than all the other kids surrounding him; why he was the one born without arms and legs. Καθ 'όλη την παιδική του ηλικία, ο Νικ ασχολήθηκε όχι μόνο με τα τυπικά προβλήματα της σχολικής και εφηβικής ηλικίας, όπως ο εκφοβισμός και η αυτοεκτίμηση θέματα? Αλλά και αγωνίστηκε με την κατάθλιψη και τη μοναξιά Αυτός συνεχώς υπό αμφισβήτηση γιατί ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα παιδιά γύρω του?. Γιατί ήταν αυτή που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια. He wondered what the purpose behind his life was, or if he even had a purpose. Αναρωτήθηκε τι ο σκοπός πίσω από τη ζωή του ήταν, ή αν είχε ακόμα ένα σκοπό. According to Nick, the victory over his struggles throughout his journey, as well as the strength and passion he has for life can be credited to his faith in God. Σύμφωνα με τον Νικ, η νίκη επί του αγώνες σε όλο το ταξίδι του, καθώς και η δύναμη και το πάθος που έχει για τη ζωή μπορεί να πιστωθεί στην πίστη του στο Θεό. His family, friends and the many people he has encountered along the way have also encouraged him. οικογένεια, τους φίλους του και τους πολλούς ανθρώπους που αντιμετώπισε στην πορεία έχουν τον ενθάρρυνε επίσης.
After school, Nick went on with further study and obtained a double Bachelor's degree, majoring in Accounting and Financial Planning from Griffith University in Logan, Australia. Μετά το σχολείο, ο Νικ συνέχισε με περαιτέρω σπουδές και απέκτησε ένα διπλό πτυχίο Bachelor, majoring στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού από το Griffith University στο Logan, Αυστραλία. By the age of 19, Nick started to fulfill his dream of being able to encourage other people and bring them the gospel of Jesus through motivational speaking and sharing his testimony about how God changed his life and gave him a future and a hope. Από την ηλικία των 19, Νίκος άρχισε να εκπληρώσει το όνειρό του να είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους άλλους ανθρώπους και να τους φέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού μέσω κινήτρων ομιλίας και την ανταλλαγή κατάθεσή του σχετικά με το πώς ο Θεός άλλαξε τη ζωή του και του έδωσε ένα μέλλον και μια ελπίδα. “I found the purpose of my existence, and also the purpose of my circumstance. «Βρήκα το σκοπό της ύπαρξής μου, καθώς επίσης και το σκοπό της περιστάσεως μου. There's a purpose for why you're in the fire.” Nick wholeheartedly believes that there is a purpose in each of the struggles we each encounter in our lives, and that our attitude towards those struggles, along with our faith and trust in the Lord can be the keys to overcoming the challenges we face. Υπάρχει ένας σκοπός για τον οποίο είστε μέσα στη φωτιά. "Νικ πιστεύει απόλυτα ότι υπάρχει ένας σκοπός σε κάθε ένα από τους αγώνες που έχουμε κάθε συνάντηση στη ζωή μας, και ότι η στάση μας έναντι των αγώνων, μαζί με την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο μπορεί να είναι τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.
Now at 27 years old, this limbless young man has accomplished more than most people accomplish in a lifetime. Τώρα, σε 27 χρόνια, αυτό κλώνους ή μέλη νεαρός έχει καταφέρει περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους να ολοκληρώσετε σε μια διάρκεια ζωής. Nick recently made the massive move from Brisbane, Australia to California, USA, where he is the President of an Nick έκανε πρόσφατα η μαζική μετακίνηση από το Brisbane της Αυστραλίας στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος της international non-profit organization; Life Without Limbs, and also has his own motivational speaking company; Attitude Is Altitude. διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός? Ζωή χωρίς άκρα, και επίσης έχει τη δική του εταιρεία κινητήρια ομιλία? στάση είναι το υψόμετρο. Since his first speaking engagement back when he was 19, Nick has traveled around the world, sharing his story with millions of people, speaking to a range of different groups such as students, teachers, youth, businessmen and women, entrepreneurs, and church congregations of all sizes. Από την πρώτη δέσμευση ομιλίας του πίσω όταν ήταν 19, ο Νίκος έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, τη διανομή της ιστορίας του, με τα εκατομμύρια των ανθρώπων, μιλώντας σε ένα φάσμα διαφορετικών ομάδων όπως φοιτητές και σπουδαστές,, τη νεολαία, επιχειρηματίες και γυναίκες, επιχειρηματίες, και συναθροίσεις εκκλησία όλων των μεγεθών. He has also told his story and been interviewed on various televised programs worldwide. Έχει πει επίσης την ιστορία του και από συνέντευξη σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. “If God can use a man without arms and legs to be His hands and feet, then He will certainly use any willing heart!” "Αν ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο χωρίς χέρια και τα πόδια να είναι τα χέρια και τα πόδια του, τότε θα χρησιμοποιήσει σίγουρα για πρόθυμη καρδιά!"


VERVE: Ενθουσιασμός! Vigor! Σθένος! Animation! Κινούμενα σχέδια! Life! Ζωή!


είναι ένα συναρπαστικό και συναρπαστική ματιά στο πώς ο Nick ζει τη ζωή του ... αυτό που κάποιοι είπαν δεν θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως ως αντικείμενο ή ως ελπίδα! Discover the driving factor behind Nick's passion and what that can mean for your own life! Ανακαλύψτε την κινητήρια δύναμη πίσω από το πάθος του Νίκου και αυτό που μπορεί να σημαίνει για τη δική σας ζωή! Within this 2-disc set, Nick will introduce you to four of his extraordinary friends: Daniel, a toddler born just like him; Jeanette, a young girl prevailing through disease and incredible physical challenges; Bethany, a champion surfer who survived a shark attack at age 13; and Joni, a friend and mentor to Nick, paralyzed from the neck down, now an author, painter and public speaker! Μέσα σε αυτό το σύνολο 2-Disc, ο Νικ θα σας παρουσιάσουμε τέσσερις από εξαιρετική τους φίλους του: Δανιήλ, ένα μικρό παιδί γεννήθηκε ακριβώς σαν κι αυτόν? Jeanette, ένα νεαρό κορίτσι που επικρατούν λόγω της ασθένειας και την απίστευτη φυσική προκλήσεις? Βηθανία, ένας surfer πρωταθλητής που επέζησαν επίθεση καρχαρία στην ηλικία των 13? και Joni, φίλος και μέντορας στους Nick, παράλυτος από το λαιμό και κάτω, τώρα ένας συγγραφέας, ζωγράφος και δημόσιος ομιλητής! The special bonus disc includes some of the most powerful segments of Nick's outreach to Colombia in 2008!! Το ειδικό δίσκο μπόνους περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ισχυρά τμήματα της προσέγγισης του Νίκου στην Κολομβία το 2008!

Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση του AIDS


Το λοιμώδες νόσημα, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές της Unicef που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο για το AIDS στη Βιέννη, δεν έχει περιοριστεί στην Αφρική και στα αναπτυσσόμενα κράτη, όπως θεωρείτο τα τελευταία χρόνια. Απλώνεται με την ταχύτητα του φωτός στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (μεταξύ αυτών χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και στην Κεντρική Ασία.
Μάλιστα, το 80% των φορέων του ιού δεν έχουν κλείσει ούτε τα τριάντα τους χρόνια, ενώ σύμφωνα με την ίδια έρευνα η πρωτοχρονιά του 2011 θα βρει, στις χειρότερα πληγείσες χώρες, 1 στα 5 παιδιά κάτω των 15 να είναι ορφανά λόγω του AIDS. Παράλληλα, όπως επισημαίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ, σε ορισμένα μέρη της Ρωσίας, η αύξηση των νέων κρουσμάτων έφτασε τα τελευταία χρόνια σχεδόν το 700%.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), οι οροθετικοί ανέρχονται στους 10.652 ενώ το 2010 καταγράφηκαν 519 νέα κρούσματα εκ των οποίων 451 άνδρες και 68 γυναίκες.
Όμως, όπως επισημαίνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ACT UP ΔΡΑΣΕ HELLAS», τα επιδημιολογικά στοιχεία που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. «αφορούν πάντα στις νέες δηλώσεις οροθετικών ατόμων και κρουσμάτων AIDS και όχι νέων HIV λοιμώξεων, γιατί αυτό δε μελετάται».